Un model de creixement sostenible


D'acord amb les polítiques de sostenibilitat del Grup –i que compartim amb la Corporació professional–. Hem implantat mesures i accions per tal d'augmentar l'eficiència i estalvi en les instal·lacions i assignat els recursos necessaris amb l'objectiu d'assegurar la reeixida implantació d'aquestes polítiques

Gestió eficient de l'energia

Partint dels principis d'equilibri i racionalitat, cerquem incrementar l'eficiència energètica de les instal·lacions. Per la important repercussió mediambiental que té, els principals esforços han posat el focus en la substitució de les lluminàries per d'altres amb tecnologia LED i la implantació d'un sistema de control de consums a cada instal·lació amb sensors per controlar la il·luminació automàticament. Gràcies a aquestes mesures, hem aconseguit reduir el nostre consum energètic en un 27 % des de 2009.

Gestió sostenible de l'aigua

El consum total d'aigua s'ha anat reduint des de 2009 en un 20 %. Entre les raons que expliquen aquesta reducció, cal esmentar les noves instal·lacions de dispensadors d'aigües a l'edifici i les polítiques de sensibilització sobre el consum.

Economia circular del paper

El consum de paper s'ha reduït els darrers anys en un 30 % fruit dels objectius de reducció a favor de l'estalvi de recursos. Així mateix, el 2018 s'ha implantat un nou protocol de tractament del paper amb dades confidencials i no confidencials.

• Tractament de paper amb dades confidencials
Per tal de complir amb el nou Reglament de Protecció de Dades europeu (RGPD), s'ha creat un nou procediment de destrucció del paper distribuint contenidors de màxima seguretat per introduir la documentació confidencial que es vol destruir amb total garanties. El paper amb dades confidencials, una vegada destruït, també es recicla.

• Tractament de paper amb dades NO confidencials
Continuant amb les polítiques de sostenibilitat del Col·legi i del Grup Med, i per tal de seguir assumint el compromís amb la preservació del medi ambient com una part essencial de l'estratègia de responsabilitat corporativa, s'han distribuït contenidors de cartró a cada planta per dipositar els documents sense dades confidencials per ser reciclats.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM