Posició del COMB

Posició del COMB sobre la participació del metges en espais d'entreteniment de caràcter no divulgatiu en els mitjans de comunicació

L'anàlisi i debat professional i la preocupació generada socialment amb motiu de l’emissió del programa televisiu “Cambio Radical” (Antena 3) al que intervingueren diversos metges col·legiats, va donar lloc a que el COMB iniciés un expedient informatiu. La decisió final de l’expedient no va ser amb resultat sancionador, sinó amb finalitat preventiva, que va anar dirigit a marcar les pautes d’actuació professional que els metges han de seguir d’acord amb normes de Deontologia aprovades pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya el 24 de gener de 2005, i amb el marc legal vigent.

 Fruit d’aquest anàlisi i debat, la Junta de Govern va aprovar el document de posició sobre la participació dels metges en espais d’entreteniment de caràcter no divulgatiu en els mitjans de comunicació, que es transcriu a continuació.

-------

L’interès i preocupació dels ciutadans per la salut i el benestar és un dels trets distintius de la nostra societat. Els mitjans de comunicació, fent-se ressò d’aquest interès, amb freqüència sol·liciten els parer dels metges, bé com a generadors i protagonistes de la notícia, bé com a comentaristes de la mateixa. En ocasions, la presència del metge es fa en el context d’espais amb finalitats d’entreteniment o pròpiament d’espectacle, sense finalitats divulgatives. És per això, que la Junta de Govern del COMB vol manifestar el seu parer sobre el capteniment dels seus col·legiats amb els mitjans de comunicació:

  • Els metges han de col·laborar sovint amb els mitjans de comunicació amb l’objectiu d’informar i formar de manera adequada als ciutadans en els temes relacionats amb la salut que són de la nostra competència, en funció del compromís de servei a la societat que implica el seu exercici professional.
  • Les manifestacions públiques dels metges s’han de produir d’acord amb el respecte per la dignitat de la persona i els valors de la convivència civilitzada, com s’escau d’una persona que, de manera voluntària i amb professionalitat, opta per dedicar-se a fer el bé als altres.
  • La informació proporcionada ha de ser verídica, mesurada, discreta, prudent i entenedora, evitant la generació d’expectatives falses i el tractament frívol de l’acte mèdic, doncs no hi ha cap intervenció mèdica sobre les persones que estigui exempta de riscos.
  • En la seva actuació pública, el metge ha de vetllar per mantenir la confiança de la societat envers la confidencialitat mèdica, ja que aquesta constitueix un dels valors propis i necessaris per l’exercici professional. Aquesta és més exigible quan la intervenció del metge es fa en els mitjans de comunicació on fa de la intimitat, l’objecte de l’espectacle.
  • La participació dels pacients en programes audiovisuals d’entreteniment ha d’estar només justificada per l’interès d’ajudar a altres persones, malalts i familiars, que es trobin en una situació semblant. Ha de ser voluntària i desinteressada, lliure de coercions i contraprestacions materials. En aquestes circumstàncies, el metge informarà als pacients de les conseqüències previsibles de la seva aparició pública, i, de manera especial, dels possibles riscos per la seva intimitat.
  • La participació en programes que no tenen per objectiu la informació ni l’entreteniment sinó l’espectacle i que poden tractar amb frivolitat l’acte mèdic, només es pot entendre per l’afany publicitari i de promoció personal dels seus protagonistes, actituds contràries a les Normes del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
  • En aquest sentit, la posició del Col·legi és que els metges han d’abstenir-se de participar en programes o espais en les que les exigències ètiques esmentades no estiguin garantides. En cas de que això es produís, els metges, a més, haurien de ser extremament rigorosos en els continguts del que manifesten i curosos en la seva forma, evitant ambigüitats, inexactituds que puguin afavorir interpretacions errònies per part de l’opinió pública. Els metges també ha d’evitar aparèixer fent publicitat, i han de tenir present en les seves intervencions públiques, que han d’actuar com agents de promoció i defensa de la salut, conscients de la seva responsabilitat col·lectiva de difondre una informació sanitària de qualitat.

Barcelona, a 17 de gener de 2008 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web