Notícies

Última hora: Suspensió judicial de l’aplicació del decret d’integració dels metges de cupo i zona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la sol·licitud del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de suspensió cautelar de l’aplicació de l’art. 6 (terminis per a la integració) i la Disposició Addicional Quarta (integració dels especialistes de contingent i zona) del Decret d’integració dels metges de cupo i zona (Decret 31/2006, de 28 de febrer).

D’acord amb els motius que invocàvem, el Tribunal ha entès que ha de suspendre de manera cautelar l’aplicació del Decret impugnat en atenció als perjudicis irreparables que es deriven de l’aplicació immediata del Decret, doncs afecta de manera directa tant a les retribucions salarials, que veuran disminuïdes en la seva evolució, com a les activitats complementàries perfectament legals que els metges afectats venien desenvolupant en atenció a l’especial règim horari vigent.

Contràriament,  i tal com argumentàvem, cap interès públic o general es veu malmès per la suspensió de l’aplicació del Decret, doncs la prestació assistencial per als beneficiaris de la Seguretat Social continuarà donant-se d’igual manera.

A més, en una primera i provisional interpretació de la Disposició Transitòria 3ª del Estatuto Marco, el Tribunal considera que la integració del personal estatutari que percep havers pel sistema de cupo i zona no pot ser considerada com a obligatòria, com així entén la Generalitat, sinó que ha de ser voluntària.

Aquesta suspensió judicial continuarà fins que el Tribunal dicti Sentència en el procediment contenciós iniciat pel Consell per l’anul·lació del Decret, sempre que no es revisi aquesta resolució cas que la Generalitat decideixi recórrer-la. 

El passat dilluns 29 de maig a les 20:00 h es va celebrar a la Sala d’Actes del COMB una sessió informativa a fi d’explicar als metges afectats els detalls de la resolució i els seus efectes. 

Per a qualsevol dubte que pugueu tenir en relació als efectes de la suspensió de l’esmentat Decret  us podeu adreçar a l’Assessoria Jurídica del COMB personalment, per telèfon (93.567.88.80) o mitjançant correu electrònic (juridica@comb.cat), recordant-vos que continua operatiu el punt d’informació específic que es va iniciar per a resoldre totes aquelles qüestions que us poguessin sorgir relacionades amb el Decret.