Notícies

Segona oportunitat per als ERTOS denegats

Transcorregut un mes des de l'aprovació de les mesures extraordinàries urgents per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, juntament amb altres disposicions com la Resolució del Departament de Salut de la Generalitat (SLT/762/2020, de 23 de març) per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, ja podem fer un balanç provisional pel que fa als expedients de suspensió de contractes (ERTO) per força major, que tenen per objecte la flexibilització i agilització dels procediments de regulació d'ocupació per minorar l'impacte negatiu sobre l'ocupació i l'activitat econòmica.

Així, ara com ara, són molts els professionals de la sanitat privada que, a conseqüència de la paralització de la seva activitat, s'han vist obligats a demanar la suspensió –en alguns casos, la reducció de jornada- dels contractes dels seus treballadors mentre duri, si més no, l'estat d'alarma. Aquestes sol·licituds no han obtingut en alguns casos la resposta esperada de part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, òrgan encarregat de la seva aprovació.

Davant d'aquesta situació, tot entenent que els arguments utilitzats en els molts casos aprovats són perfectament vàlids per aquells que no ho han estat, us informem de la possibilitat, i així ho aconsellem, de tornar a sotmetre a la consideració del Departament de Treball les sol·licituds que han estat denegades, i fer-ho al més aviat possible.

Des del CoMB som conscients des de l'inici de la crisi sanitària que la suspensió de contractes laborals per causa de força major és una mesura i una solució adient, justificada i proporcionada, d'acord amb la llei. Per això, seguim a disposició dels col·legiats per orientar-los i assessorar-los respecte a la presentació d'una nova sol·licitud de mesures davant l'autoritat laboral per aquells que les tinguin denegades. Podeu contactar amb l'Assessoria Jurídica del CoMB a través de l'adreça juridiclaboral@comb.cat indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon, per tractar de donar-vos una ràpida resposta.

En els pocs casos que gestionats pel nostre equip s'ha denegat l'ERTO, s'estan gestionant segones peticions, algunes ja resoltes favorablement. Però també us aconsellem adreçar-vos als nostres serveis en el supòsit que la gestió de l'expedient l'hàgeu encarregat a serveis aliens al CoMB o a Mediconsulting, a fi de poder compartir, en aquest cas, la informació documental a presentar, plantejament i resultats de cada expedient, i tenir dades que ens permetin institucionalment exposar i defensar davant els organismes competents el que entenem ha de ser una resolució favorable davant situacions iguals.

Barcelona, 17 d'abril de 2020.