Notícies

Protocol per a assegurar i protegir la intimitat del pacient pels alumnes de Medicina i residents


En aquest protocol, es donen les instruccions necessàries perquè els centres sanitaris que comptin amb alumnes en pràctiques (estudiants universitaris de Medicina, estudiants universitaris de Màster i Doctorat i estudiants de FP sanitàries) o residents en formació, puguin millorar la protecció de la intimitat dels pacients que hi son atesos i es fa pivotar en el seu compromís de confidencialitat que caldrà signar amb caràcter previ a la formació. 

En el cas dels alumnes, les mesures més significatives passen per una targeta identificativa en lloc visible, el consentiment previ del pacient perquè assisteixin a l’acte mèdic i la impossibilitat d’accedir al pacient ni a la informació clínica a menys que comptin amb el consentiment del pacient. En cas contrari, es farà amb dissociació prèvia.

Cal destacar que els metges residents en formació també hauran de dur en lloc visible una targeta identificativa i l’accés al pacient es farà, llevat dels casos d’urgència vital, de manera progressiva a partir del segon any de residència i sempre seguint les indicacions del tutor. Tots els residents de qualsevol any podran accedir, amb un sistema d’autentificació proporcionat pel centre sanitari, a la història clínica dels pacients que estiguin sent atesos en aquell moment. Les sol·licituds d’accés a la història clínica que es formulin als residents es traslladaran al tutor o especialista de la unitat assistencial per a la seva tramitació pels camins que tingui establerts el centre.

Barcelona, febrer de 2017

Més informació