Notícies

Posicionament del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya en relació al recurs d’inconstitucionalitat del Govern de l’Estat contra la Llei d’universalització de l’assistència sanitària

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha manifestat en moltes ocasions el seu compromís amb el dret de les persones a la protecció de la salut i amb l’assistència sanitària pública de caràcter universal. És per això, que el CCMC vol expressar el seu desacord davant la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.    
 
Els col·legis professionals són corporacions de dret públic que fonamenten la seva raó de ser no només en la defensa dels interessos dels seus afiliats, sinó en el seu compromís social de vetllar pels interessos col·lectius en tot allò relacionat amb la salut. És des d’aquesta responsabilitat i des del compromís amb els valors que fonamenten el nostre sistema sanitari públic, que el CCMC contempla amb preocupació qualsevol mesura que pugui vulnerar aquests valors i alhora malmetre la qualitat assistencial. Ho vam manifestar fa sis anys amb l’aprovació del Real Decreto 16/2012, de 20 d’abril, ho tornem a fer ara. Cal recordar també que el mateix president del CCMC, Josep Vilaplana, va comparèixer al Parlament de Catalunya com a representant dels metges el 14 de març de 2017 per defensar la necessitat de garantir la universalització de l’assistència sanitària.   
 
El nostre sistema sanitari defensa l’accessibilitat universal i el finançament públic dels serveis. Aquest fet el converteix en un instrument de cohesió social i de justícia distributiva per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones.   
 
Des del CCMC manifestem que no es poden concebre els objectius de la sanitat pública de promoció de la salut col·lectiva i de vigilància i prevenció dels problemes de salut sense la integració i l’atenció dels col·lectius més vulnerables, que alhora són els que tenen un risc més alt d’emmalaltir.   
 
Per tots aquests motius, des del CCMC donarem suport a aquelles propostes i iniciatives que tinguin com a objectiu preservar el caràcter universal de l’assistència sanitària al nostre país i defensar els valors en què es fonamenta.