Notícies

Posició del COMB en relació al Pla d'Hivern de l'ICS

La Junta de Govern del COMB vol fer pública la seva coincidència amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de la necessitat que tots els professionals sanitaris actuïn com a agents de salut per afrontar la previsible epidèmia gripal de cada hivern.

En aquest sentit recomanem a tots els metges, especialment els qui treballen als centres d’Atenció Primària i als serveis d’urgència dels hospitals, que facin un esforç d’adequar l’organització interna del seu centre per actuar amb la màxima agilitat i eficàcia davant el previsible augment del nombre de malalts. Això implica que la planificació del treball s’ha de fer amb la participació dels equips d’infermeria. La distribució de funcions per afrontar l’epidèmia gripal s’hauria de fer d’acord al criteri que s’estableixi en cada centre, conjuntament entre metges i infermeres, tal com es fa quan el treball en equip es basa en la confiança. 

Encoratgem tots els metges que actuen des de la primera línia de relació amb els malalts a fer els esforços suplementaris que calgui per ser útils.

Confiem que l’Administració sanitària buscarà la manera de reconèixer aquest esforç i trobarà els incentius adequats per donar satisfacció als seus professionals.

Junta de Govern del COMB

Barcelona, 21 de novembre de 2005