Notícies

Perllongament de l’activitat dels metges d’atenció primària amb compatibilitat de la pensió de jubilació

Perllongament de l’activitat dels metges d’atenció primària amb compatibilitat de la pensió de jubilació

El passat 28 de desembre es va publicar una nova Disposició Transitòria de la Ley General de la Seguridad Social (la trenta-cinquena), la qual permet a metges d’atenció primària la possibilitat de continuar desenvolupant de manera voluntària les seves funcions com a pròrroga al servei actiu i, simultàniament, percebre el 75% de la pensió de jubilació.

Es tracta d’una mesura transitòria que, inicialment, té una durada de 3 anys (a partir del 28 de desembre de 2022 i fins el 28 de desembre de 2025).

Les principals condicions i consideracions a tenir en compte per accedir a aquesta compatibilitat són: 

  • Ser facultatiu d’atenció primària (metge de família o pediatre) adscrit al Sistema Nacional de Salut amb nomenament estatutari o funcionari.
  • Haver-se jubilat a partir de l’1 de gener de 2022 o, si es va causar abans la jubilació, haver estat reincorporat temporalment al servei amb motiu de la pandèmia del COVID-19, amb compatibilitat de la percepció de la pensió (aleshores del 100%), a l’empara del Real Decreto Ley 8/2021.
  • Que l’accés a la jubilació hagi estat a l’edat de jubilació ordinària (no s’admeten les jubilacions bonificades o anticipades), excepte per a aquells reincorporats amb motiu de la COVID-19, a l’empara del Real Decreto-Ley 8/2021.
  • Que la jornada de treball sigui a temps complet o a mitja jornada.
  • No estar en situació d’alta en cap altre règim de cotització de la Seguretat Social, tot i que no seria incompatible continuar l’exercici professional per compte propi si s’ha optat per la Mutual Mèdica (M.E.L.) com a sistema alternatiu.
  • Que, en cas d’Incapacitat Temporal, se suspendrà l’abonament de la pensió entre la data de baixa i la d’alta.
  • En tots els casos, el beneficiari tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes. 

La resta de requisits es poden trobar a la Disposició publicada: Disposición 22685 del BOE núm. 311 (pàg. 185914) de 2022.

Per a més informació, els col·legiats es poden adreçar a l’Assessoria Jurídica del CoMB: telèfon 93 567 88 80 o juridica@comb.cat

 

Valoració del CoMB

El CoMB valora positivament la possibilitat de perllongar l’activitat dels metges d’atenció primària amb compatibilitat parcial de la pensió, si bé entén que, atesos el model sanitari públic català i les perspectives de demografia mèdica que ens anuncien una reducció accelerada del nombre de facultatius especialistes en actiu, caldria fer extensiva aquesta opció als metges que presten serveis a les entitats concertades amb el CatSalut i, a la vegada, estendre-la més enllà de l’atenció primària, a la resta d’especialitats.

En aquest sentit, els precedents acompanyen aquesta posició, ja que el CoMB ja va demanar i aconseguir, el maig de 2021, la compatibilitat de les pensions de jubilació dels metges de centres concertats activats per fer front a la COVID-19,  a l’empara del Real Decreto Ley 11/2020. Acabades les mesures aprovades per la pandèmia, cal reivindicar, doncs, que aquesta nova mesura estatal es revisi i se n’estengui l’àmbit d’aplicació, tot tenint en compte el model de contractació català i també l’important dèficit de facultatius especialistes existent, amb l’objectiu d’atendre la població amb més recursos i amb més garanties per a la seva salut.