Notícies

Creació de l'especialitat de psiquiatria infantil i de l'adolescència

Obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds per al procediment extraordinari d’accés al títol de metge especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència

En execució d’una sentència del Tribunal Suprem, el Ministeri de Sanitat ha obert un nou termini per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció del títol de metge especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència per la via extraordinària que es va preveure a l’apartat 1b) de la disposició transitòria primera del Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, publicat al BOE de 4 d’agost de 2021.

L’esmentat Real Decreto va establir el títol de metge especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència i va actualitzar diversos aspectes del títol de metge especialista en Psiquiatria. La norma va incloure una disposició transitòria per regular l’accés extraordinari a l’esmentat títol d’especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència per a metges especialistes en Psiquiatria o Pediatria.

La Sentència de 9 de juny de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem va estimar parcialment un recurs contenciós administratiu contra l’apartat 1b) de la disposició transitòria primera i va anul·lar el requisit d’acreditar que, durant la residència en Psiquiatria, el sol·licitant hagués cursat el Trajecte A en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència.

Així, tots aquells metges en possessió del títol de metge especialista en Psiquiatria abans del 5 d’agost de 2021, amb independència d’haver cursat el Trajecte A durant la residència, poden sol·licitar el títol de metge especialista en Psiquiatria Infantil i de la Adolescència i, a aquests efectes, han de presentar la seva sol·licitud al Ministeri de Sanitat fins el dia 6 d’abril de 2023. Els aspirants admesos hauran de superar una prova pràctica consistent en l’anàlisi de tres casos clínics.

Els interessats poden accedir a la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i als documents per a la sol·licitud seguint aquest enllaç:

Ministerio de Sanidad - Profesionales - Acceso extraordinario al título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

Per a qualsevol dubte, també es poden adreçar a l’Assessoria Jurídica del CoMB a juridica@comb.cat o 93 567 88 80.