Notícies

Nova declaració d'estat d'alarma: mesures de salut pública aplicables a Catalunya per fer front a la COVID-19

El 16 d’octubre de 2020, van entrar en vigor a Catalunya noves mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de COVID-19. La Generalitat de Catalunya, a través de la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (modificada, posteriorment, per la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020),  ha establert restriccions per frenar el contagi comunitari que són tant d’aplicació general, com específiques per a certs sectors. 

Posteriorment, a l’empara de la declaració d’estat d’alarma, aprovada pel Govern espanyol el 25 d’octubre, la Generalitat s’ha vist facultada a aprovar mesures complementàries, com la recent RESOLUCIÓ SLT/2620/2020. Cal remarcar que la segona declaració d’estat d’alarma, a diferència de l’aprovada el 14 de març de 2020, atorga molt més protagonisme a les Comunitats Autònomes, ja que les designa autoritat competent delegada, motiu pel qual haurem d’estar atents a les decisions que prenguin els Departaments de Salut i d’Interior.

A continuació, resumim les restriccions més rellevants que estan en vigor a Catalunya:

Centres sanitaris

Els centres podran seguir oferint els seus serveis sanitaris i sociosanitaris. Així ho va acordar la Generalitat, que, si bé ha prohibit la prestació de serveis que impliquin un “contacte personal proper”, n’ha exceptuat aquells que siguin “essencials, sanitaris o sociosanitaris”. 

També, resten autoritzats els serveis de restauració que estiguin integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, així com els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

Tanmateix, els centres continuen obligats -ara, amb més raó que mai- a implementar les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats per evitar el contagi. 

En aquest sentit, us convidem a consultar les guies que el COMB ha posat a la vostra disposició, en matèria de: protecció i prevenció per a la pràctica professional en temps de pandèmia; sistemes de ventilació i aire condicionat; i d’higiene del lloc de treball.

En qualsevol cas, els centres de treball, en general, han de:

 • Prioritzar el teletreball.
 • Promoure la visita a distància, quan la visita presencial no sigui imprescindible. 
 • Establir horaris d'entrada i sortida esglaonats o flexibles, o similars, quan la presència del personal sigui imprescindible, per evitar que es produeixin aglomeracions i per garantir que es manté la distància interpersonal.
 • Adaptar l’agenda i prendre qualssevol altres mesures adients per a que a la sala d’espera es mantingui la distància interpersonal mínima, tot  procurant una ventilació constant.
 • Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. 
 • Usar equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades.
 • Posar a disposició del treballadors i dels pacients aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • Vetllar per l’ús de la mascareta en l'entorn laboral, quan escaigui.

Provisionalment, els centres mèdics, en tant que serveis essencials, resten alliberats de les restriccions horàries de tancament i obertura. Aquesta flexibilització no significa que els centres pugui prestar els seus serveis ordinaris a qualsevol hora, sinó que podran romandre oberts, fins i tot després de les 22:00 hores, per atendre a qui tingui una necessitat sanitària que l’exoneri de complir amb el toc de queda (explicat més a baix).

Docència i activitat formativa

De forma general, qualsevol activitat formativa haurà de realitzar-se de forma telemàtica, havent quedat suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires, entre d’altres.

En l’àmbit universitari, la docència teòrica s’haurà d’impartir virtualment. La docència pràctica, en canvi, podrà mantenir-se, sempre i quan s’extremin les mesures de protecció i higiene.

Restriccions en la vida personal

De forma general, tots estem sotmesos a les següents restriccions:

 • Limitacions a la mobilitat nocturna o “toc de queda”: Entre les 22:00 i les 6:00 hores, només es podrà circular per la via pública per: 
   • Adquirir bens de primera necessitat (sanitaris inclosos).
   • Assistir a centres, serveis i establiments sanitaris.
   • Assistir a un centre educatiu.
   • Assistir a activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.
   • Tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius inajornables.
   • Assistència a centres veterinaris, per motius urgents.
   • Complir amb obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. Les autoritats, que seran flexibles en l’aplicació d’aquestes prohibicions, recomanen dur un document acreditatiu de la condició de treballador, quan es realitzin desplaçaments nocturns. En el cas dels treballadors sanitaris, seria suficient presentar la targeta identificativa de l’entitat sanitària, per exemple.
   • Emplenar el dipòsit a una benzinera o estació de servei, per realitzar alguna de les activitats anteriors.
   • Retornar al domicili, desprès de realitzar cap de les activitats anteriors.
   • Força major o necessitat. 
 • No participar en cap tipus de trobada o reunió si es tenen símptomes de COVID-19 i, si escau, respectar escrupolosament les mesures de quarantena o aïllament.
 • Limitar tot el que sigui possible els desplaçaments.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla de convivència”, és a dir, al grup estable de persones que conviuen sota el mateix sostre. Estan prohibides totes les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla ampliada”, és a dir, al grup estable i acotat de persones amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” per diferents motius (familiars, laborals, escolars, recreatius, etc.). 
 • No consumir ni d'aliments ni begudes, en les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics.
 • Als equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials.

Amb excepció de les limitacions a la mobilitat nocturna esmentades abans, les anteriors restriccions no són aplicables a: les activitats de culte; els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments; els serveis religiosos i cerimònies fúnebres; els mitjans de transport públic; les activitats docents (incloses les universitàries); les activitats de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i d’adolescents (incloses les extraescolars i l'esport escolar); les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar; els programes de suport juvenil; ni a qualssevol altres activitats d'intervenció social i personals.