Notícies

Nota del CoMB en relació a l'acompanyament als pacients a la consulta mèdica

En termes generals, l’assistència facultativa a qualsevol pacient ha de complir amb les màximes de confidencialitat i voluntarietat. Aquesta assistència ha de quedar degudament enregistrada pel metge en els diferents documents mèdics assistencials. El facultatiu realitzarà la seva tasca en un lloc adequat que preservi la intimitat i la confidencialitat, per tal de garantir una relació metge-malalt conforme a la normopraxi assistencial. Els metges han de vetllar pel màxim interès del pacient i informar dels resultats de la seva actuació en els casos d’imperatiu legal (per exemple, amb un comunicat de lesions o informe facultatiu).

Poden estar presents en la visita les persones que el pacient desitgi, sempre que no impedeixin el bon desenvolupament de l’assistència. El propi Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya reflecteix als articles 11 i 29 que el metge té el deure de vetllar pel dret a la intimitat del pacient i que la presència de persones alienes a l’acte mèdic ha d’estar justificada. 

En els casos d’assistència mèdica a persones conduïdes per las Forces i Cossos de Seguretat com a detinguts, el metge realitzarà l’assistència amb les degudes condicions d’intimitat i voluntarietat del pacient, sempre que les circumstàncies de risc potencial de seguretat ho permetin. Avui en dia existeixen diversos protocols d’actuació per a l’assistència a les persones detingudes, tant a nivell estatal com internacional.      

Barcelona, 12 d’abril de 2016

Més informació