Notícies

Nota del CCMC en relació a l’acord signat entre el Dpt de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya d’1 de juliol

La Ley de garantía y uso racional de los medicamentos amb la modificació de 2009, determina les condicions en què les infermeres poden usar i si s’escau autoritzar medicaments. El Departament de Salut signa un acord amb el CCIIC i els quatre col·legis provincials a fi efecte de constituir una comissió de treball per la redacció de desenvolupament de la normativa estatal.


Desconeixem l’operativa de la constitució d’aquesta comissió donat que no hem tingut notícia fins al dia i la data de la signatura.

Davant la lectura de l’Acord, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CMCC), amb caràcter general, vol fer les següents reflexions:   

  • Desconeixem el motiu de constitució de la comissió de desenvolupament autonòmic de la norma estatal, en aquest moment concret, sense haver comptat amb l’opinió dels col·legis de metges.
  • Pel que fa a l’article 1 i 2 que preveu que el Departament de Salut “reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, el fet de què els metges, a través dels col·legis, no estiguem representats en la Comissió podria debilitar el valor de la proposta i pot fer molt poc operatives les conclusions del grup de treball.
  • Pel que fa a l’article tercer, punt b) de l’acord que “preveu que les infermeres, acreditat en els termes que s’estableixin, podran cooperar en el seguiment de determinats tractaments farmacològics individualitzats, que s’estableixin en una prèvia prescripció mèdica o odontològica, mitjançant els protocols que a aquests efectes s’elaborin de forma consensuadaamb les organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’AQUaS, en els termes que s’estableixin per la comissió”, el CCMC vol clarificar que qualsevol actuació assistencial ve condicionada al treball en equip i com preveu l’article 9.3, de la LOPS en concret en l’articulació jerarquitzada o col·legiada de l’equip.

Sobre la comissió de treball constituïda per representants de l’Administració i dels col·legis d’infermeria volem recordar que:   

  • Les competències professionals són explícites, segons preveuen els articles 6 i 7 de la LOPS  en concret en la responsabilitat del diagnòstic que recau en el metge, així com que l’activitat professional ve condicionada per la formació pregrau, especialitzada i continuada dels components de l’equip assistencial.
  • Els components de l’equip assistencial tenen plena responsabilitat de l’activitat sanitària realitzada que ha de quedar degudament registrada en la historia clínica del pacient. Els professionals sanitaris han de tenir les cobertures legals en correspondència a la seva pràctica assistencial.

Per últim, el CCMC considera que les relacions de infermers i metges han de venir donades per l’esperit de treball en equip i de continuïtat assistencial, amb responsabilitats ben definides d’acord amb els coneixements i l’experiència professional i amb el dret del pacient de conèixer en cada moment quina és la titulació i la formació del professional sanitari que l’atén.

3 de juliol de 2015