Notícies

Nota de premsa del CoMB amb motiu del Dia Nacional contra les Agressions a Professionals Sanitaris

El Col·legi de Metges de Barcelona, en la seva funció de defensa dels interessos col·lectius de la professió mèdica, presta especial atenció als metges que han estat agredits, insultats, amenaçats o intimidats en l’exercici de la seva professió. Per aquest motiu, el juliol de 2010 es va constituir en la seva organització, la Unitat Integral de Violència Contra el Metge, des de la qual es presta ajuda personal als col·legiats víctimes d’aquestes situacions d’una forma global, proporcionant el necessari suport jurídic i de seguretat, que els permeti fer front amb eficàcia als seus agressors.

A l’any 2015 la UIVCM va obrir 39 expedients nous, corresponents a altres tantes comunicacions de metges-víctimes que han sol·licitat l’empara al Col·legi. Aquesta xifra és inferior a la de l’any 2014, en que es van comunicar 46 incidents, però es manté en els 3-4 incidents mensuals dels últims sis anys. Dels 39 incidents comunicats: 4 han estat per agressió física (8 a l’any 2014), la resta corresponen a agressions verbals.

Com novetat legal que s’ha produït a l’any 2015 i que repercuteix en la lluita contra les agressions, tant al personal sanitari com a altres estaments funcionarials, destaquem la reforma del Codi Penal i la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que van entrar en vigor l’1 de juliol de 2015.

El Codi Penal ha introduït, com millores en relació a l’anterior, la previsió expressa de consideració com funcionari públic al personal sanitari del sector públic, als efectes del delicte d’atemptat (art. 550 i següents del CP); l’augment de la pena a imposar als agressors per alguns delictes lleus (com les amenaces i les coaccions) que han substituït a les anteriors faltes: i l’existència d’antecedents penals en delictes lleus i que amb les faltes no eren considerats. No obstant, precisament per l’eliminació de les faltes com infracció penal i la seva substitució per delictes lleus, s’ha reduït el nombre de supòsits que abans estaven tipificats penalment i ara no, com són els casos de les injúries lleus i la falta de respecte i consideració deguda al funcionari públic, de freqüent recurs en determinats incidents amb els metges.

Referent a la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que deroga a l’anterior de 1992, s’ha produït la desaparició de la falta lleu de l’antiga Llei que permetia sancionar als usuaris per alteració de l’ordre i pertorbació del bon funcionament del establiments públics (com és el cas dels centres de salut), i ha estat substituïda per una nova falta greu que exigeix que aquesta pertorbació suposi “una alteració greu per a la seguretat ciutadana”. 

Sembla, doncs, necessària la incorporació a la normativa que regula el funcionament de la sanitat pública, d’àmbit estatal o autonòmic, de sancions administratives específiques per aquelles conductes dels usuaris que pertorbin l’ordre dels centres de salut o faltin al respecte i a la consideració deguda al personal sanitari.

Referent a les relacions amb altres institucions amb competència amb aquesta matèria, d’agressions a personal mèdic, des del COMB s’ha mantingut durant  tot l’any 2015 una estreta col·laboració amb la Fiscalia del TSJ, amb la Guardia Urbana de Barcelona i, fonamentalment, amb la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.


Més informació