Notícies

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC en relació amb el respecte a la confidencialitat de l’acte mèdic

Amb motiu d’informacions difoses a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació en relació amb l’assistència als serveis d’urgències de persones lesionades els darrers dies a Catalunya, la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) aclareix que l’assistència facultativa a qualsevol pacient ha de complir amb els principis de confidencialitat i voluntarietat. Aquesta assistència ha de quedar degudament registrada pel metge als diferents documents mèdics assistencials. El facultatiu ha de realitzar la seva tasca en un lloc adequat que preservi la intimitat i la confidencialitat, per tal de garantir una relació metge-pacient conforme a la normopraxi assistencial. El metge ha de vetllar pel màxim interès del pacient i informar-lo del resultat de la seva actuació, així com també a tercers, en cas que aquest ho autoritzi. És obligatori comunicar-ho a l'autoritat judicial en els casos previstos per la legislació vigent.

Poden estar presents a la visita les persones que el pacient desitgi, sempre que no impedeixin el bon desenvolupament de l’assistència. El propi Codi de Deontologia del CCMC estableix a les normes 11 i 29 que el metge té el deure de vetllar pel dret a la intimitat del pacient i que la presència de persones alienes a l’acte mèdic ha d’estar justificada.

En els casos d’assistència mèdica a persones conduïdes per la policia com a detinguts, el metge ha de prestar l’assistència amb les degudes condicions d’intimitat del pacient, sempre que les circumstàncies de risc potencial de seguretat ho permetin, d’acord amb els protocols d’actuació establerts per a aquestes circumstàncies.

Informació relacionada: