Notícies

Mesures regulatories relatives a les proves diagnòstiques de la COVID-19

Per fer front a la pandèmia de COVID-19, el Ministeri de Sanitat ha aprovat el 13 d’abril la Orden SND/344/2020, que resumim, a continuació:

  • Les Comunitats Autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada, i al seu personal, que no estiguin prestant serveis al Sistema Nacional de Salut. 
  • Es faculta també a les CCAA a regular els preus de les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19. 
  • Les proves diagnòstiques només les podrà indicar un facultatiu, havent de consultar les directrius del Departament de Salut en aquesta matèria. 
  • Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de Catalunya hauran de notificar l’abans possible al Departament de Salut cada cop que confirmin que un pacient es troba contagiat de la COVID-19, després de la realització de la prova diagnòstica.
  • Qualsevol entitat –pública o privada- haurà d’informar a la major brevetat al Departament de Salut de qualsevol  prova diagnòstica que adquireixin per a la detecció de la COVID-19. En concret, el tipus de material adquirit, el nombre d'unitats adquirides, i l'ús al què es destinarà.

 

Barcelona, 15 d'abril de 2020.

 

Informació relacionada