Notícies

Manifest dels Col·legis Professionals Sanitaris sobre el sistema sanitari de Catalunya en el moment polític actual


Davant la convocatòria electoral del 27 de setembre, conscients de la transcendència que té per al futur polític del nostre país, volem traslladar a la ciutadania i al conjunt de les candidatures que es presenten en aquests comicis les següents reflexions:

Com en els països del nostre entorn, la crisi econòmica ha posat en greu perill la sostenibilitat dels pilars de l’Estat del Benestar i, concretament, del sistema sanitari. Catalunya, en no disposar de les eines fiscals suficients i adequades, ha vist aguditzar la insuficiència de recursos econòmics i de tresoreria que pateix la sanitat, des de fa anys.  

La insuficiència de recursos ha afectat especialment el capítol d’inversions i les retribucions dels professionals, que han hagut d’assumir majors càrregues de treball amb pitjors condicions i amb una més gran precarietat, sobretot els més joves. També ha afectat als proveïdors sanitaris degut a tensions de tresoreria que no han permès fer els pagaments regularment i a altres agents del sistema que han hagut de fer sacrificis importants. 

Amb tot, Catalunya és un dels països que registra millors resultats en l’àmbit sanitari. Diversos indicadors situen el nostre sistema de salut en les primeres posicions dels països més avançats del món i, el que és més important, gaudeix de la confiança dels nostres conciutadans

L’evidència indica que aquest èxit rau en els seus professionals i en el model sanitari propi del nostre país, basat en un finançament públic i en la diversitat en la provisió de serveis que l’ha fet més flexible davant els efectes de la crisi i amb més capacitat de resistència. I també cal subratllar el compromís professional com a clau en aquest èxit. Si la qualitat del sistema, en general, no s’ha vist afectada aquests darrers anys ha estat sobretot pel compromís ètic dels professionals sanitaris que han vist com la seva imatge i el prestigi davant la societat s’ha reforçat.

Des d’aquesta autoritat emanada de la confiança que els ciutadans han dipositat en nosaltres reiterem el nostre compromís en la defensa i la millora d’una sanitat pública de qualitat i universal en la Catalunya del futur i volem manifestar el següent:

1. Catalunya ha de poder disposar plenament de les estructures i els recursos necessaris per dissenyar i finançar de manera justa i adequada la seva sanitat. La sanitat pública catalana ha de poder mantenir la seva sostenibilitat sense perdre l’alta qualitat assistencial, docent i d’investigació i establir amb el màxim de consens un projecte de futur amb els recursos adequats generats pels seus ciutadans. 

2. La disminució de recursos, que afecta bàsicament les inversions i les retribucions dels professionals, no es pot mantenir sense malmetre el nostre sistema sanitari i la qualitat assistencial. 

3. Aquest model de futur ha de comportar canvis, millorar el funcionament de les nostres organitzacions posant les necessitats de la persona atesa i el seu entorn en el centre de l’acció, tenint en compte tots els recursos assistencials públics del territori, amb independència de la seva titularitat. És imprescindible disposar d’eines d’avaluació independents i una sistemàtica organitzativa basada en la transparència i el rendiment de comptes i la simplificació burocràtica.

4. Cal potenciar i facilitar la relació entre professionals i fomentar el seu lideratge, autonomia de gestió, capacitat de decisió, i participació real en la gestió i la governança dels centres. En aquest sentit és fonamental fer més gran i efectiva la relació entre nivells i àmbits assistencials, per afrontar els reptes de futur, entre ells el de la cronicitat.

5. És necessari impulsar la formació,  la recerca i la innovació amb la participació dels professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat en el marc de la Unió Europea.

6. Cal preservar la singularitat i diversitat del nostre model sanitari que el fan més flexible i adaptable a la realitat. Caldrà adaptar-lo a les necessitats assistencials i del territori i assignar-hi els recursos adequats. Per fer-ho, apel·lem al màxim  consens polític. 

7. Demanem al conjunt de forces polítiques i també als diferents agents del sector que concentrin els esforços i les propostes en fer possible la viabilitat i la millora del nostre sistema sanitari. Reclamem debats sobre els grans reptes que tenim plantejats de manera constructiva, serena, amb rigor, i fugint de tacticismes partidistes, i evitar que s’utilitzi la sanitat com a eina de confrontació partidista que només provoca una major pressió que pot acabar desconcertant als professionals, malmetent la confiança dels ciutadans i generar major incertesa sobre el futur.  

8. Volem recordar que el model sanitari català ha estat un èxit col·lectiu i és responsabilitat de tots fer-lo viable, i més ara que es planteja per a Catalunya un nou horitzó polític que democràticament decidiran els nostres conciutadans. 

9. La sanitat catalana, en el seu conjunt, està preparada com cap altra per assumir els reptes d’excel·lència en tots els àmbits que planteja el nou espai polític dins del marc europeu.

10. En aquest nou escenari col·lectiu de futur, els professionals sanitaris, hi treballarem i col·laborarem de manera il·lusionada, compromesa i decidida.
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Col·legi de Psicologia de Catalunya
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi de Podòlegs de Catalunya
  Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya