Notícies

La darrera Assemblea de Compromissaris confirma el COMB com una institució sòlida i sanejada al servei dels interessos dels metges i la societat

El passat 19 de març es va celebrar la primera Assemblea de Compromissaris, l’òrgan màxim de representació dels metges col·legiats de Barcelona, de 2013. En l’acte, seguint l’ordre del dia, es presentà l’Informe de Presidència, a càrrec del Dr. Vilardell i la Memòria de Secretaria, per part de la Dra. Arrizabalaga; i també s’efectuà la liquidació pressupostària, que detallà el Dr. Sellarès.


En l’Informe de Presidència, el Dr. Vilardell va posar de manifest, un cop més, la posició de la Corporació de que el sistema de salut no pot aguantar més retallades. El manteniment de l’actual sistema sanitari, en convivència d’institucions públiques i concertades, necessita més recursos que sorgeixin del consens polític. Així ho ha defensat el president i el COMB, des de totes les plataformes possibles, prenent posició sempre al costat dels metges i metgesses i de la societat catalana.Pel que fa a les relacions amb altres òrgans col·legials, el Dr. Vilardell va destacar la feina del Dr. Pallarès, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, al front del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. També es va comentar la continuïtat en les recents eleccions a la presidència de la Organización Médica Colegial de Espanya del Dr. Rodríguez Sendín, que era l’únic candidat que s’hi presentava.

D’altra banda, el Dr. Vilardell va anunciar la creació d’una comissió de la Junta, liderada pel Dr. Pujol, amb l’encàrrec d’estudiar la viabilitat d’implementar el vot electrònic per a futures eleccions a la Junta del COMB, en base al que possibiliten els actuals Estatuts. Al torn de paraules, el Dr. Pujol va agrair la confiança dipositada en ell i va comprometre’s a estudiar i analitzar diferents experiències en el vot electrònic així com la seva possible adaptació al sistema electoral estatutari del COMB.

Qualsevol decisió es prendrà, per l’Assemblea de Compromissaris, a proposta de la Junta, assegurant que es respecten totes les garanties, legals i tecnològiques pertinents. En aquest sentit, el vicepresident Dr. Padrós va recordar que el COMB ha liderat a nivell estatal el desenvolupament de la signatura electrònica, un pas imprescindible per a permetre el vot electrònic en el futur.

L’Informe de Presidència també va servir per donar resposta a les preguntes d’un grup de compromissaris, comentant el posicionament del COMB respecte als recents casos de presumpta corrupció en Sanitat i aclarint també els possibles dubtes sobre el procés de la indemnització acceptada respecte dels terrenys de Can Másdeu, com ja s’havia detallat en anteriors Assemblees de Compromissaris.Per últim, el president va llegir una carta firmada pel Dr. Aubia, director gerent del COMB, explicant que, arran d'algunes notícies aparegudes en algun mitjà electrònic, no té cap participació en el suposat procés de privatització de l’Hospital Clínic; i una altra signada pel Sr. Lluch, director general del Grup MED, reafirmant, com en anteriors exposicions més detallades davant l’Assemblea de Compromissaris, la viabilitat econòmica del pàrquing públic que una empresa del Grup MED està construint a la plaça adjacent de la seu col·legial, i emfatitzant que no representa cap risc econòmic per al COMB ni pels seus col·legiats.

El Dr. Vilardell va anunciar també la creació d’una comissió, liderada per part del COMB pel Dr. Morlans, per a l’elaboració d’un Codi Ètic amb el propòsit de regular les relacions entre la Junta del COMB i el Grup MED, i que es té l’objectiu d’aportar ben aviat.

Memòria de Secretaria de l’any: Prop de 1.000 actes realitzats pels metges i metgesses al COMB La secretària del COMB, la Dra. Arrizabalaga, va repassar l’activitat duta a terme pel Col·legi al llarg de l’any. Ha estat un període de força dinamisme, i un exemple n’és que al llarg de 2012 s’han celebrat a la Sala d’Actes prop de 1.000 esdeveniments.

Pel que fa al perfil del col·legiat, la Dra. Arrizabalaga va destacar una feminització de la professió clara, progressiva i creixent entre els més joves, tot i que per ara, el total de col·legiats es reparteix en un 51% d’homes i un 49% de dones. També va destacar una disminució del 15% dels nous col·legiats estrangers en relació als anys anteriors.

En referència a la comunicació entre el Col·legi i els col·legiats, posà de manifest que augmenten les visites al web del COMB, i sobretot l’accés des dels dispositius mòbils, que ja se situa en un 12% del total de visites. D’aquí l’adaptació del web per a mòbils, que facilita l’accés a les pàgines més vistes, com són el webmail o el directori de metges. El Col·legi també ha augmentat la seva presència a les xarxes socials; al llarg d’aquest any el compte de Twitter @COMBarcelona ha tingut 1.700 seguidors nous, un 70% més respecte 2011.

També via Internet, i publicat al web del COMB, més de 100 metges han participat en el Fòrum de la Professió, on un conjunt de col·legiats es compromet a respondre davant de certs temes que preocupen als metges. Es tracta d’un espai obert en el que es convoca a professionals de diferents perfils, amb l’objectiu primordial d’elaborar mesures per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari.

En l’àmbit de l’emprenedoria, s’han rebut més de 350 metges amb idees innovadores i projectes nous. D’aquestes propostes, més de la meitat han estat analitzades en detall i 13 projectes han rebut finançament mitjançant les “fires” que co-organitza el COMB, i on diferents inversors –institucionals i privats- es troben amb els projectes i els metges innovadors

Pel que fa al Servei d’Ocupació, podem dir que ha augmentat la mediació per a la recerca de feina i s’han gestionat prop de 500 ofertes de treball al llarg de 2012.

En l’àmbit del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), element paradigmàtic de la voluntat de servei als metges i a la societat del COMB, al 2012 s’ha signat un nou concert amb el Departament de Salut. També s’han organitzat sessions informatives centrades específicament en la salut dels MIR, un dels col·lectius més vulnerables davant d’aquesta problemàtica.

Per últim, aquest any 2013 es compleixen cinc anys de la posada en marxa del Programa de Protecció Social (PPS), arran de la decisió presa per l’Assemblea de Compromissaris de 2007. L’objectiu fonamental d’aquest programa és la promoció  del benestar i la qualitat de vida dels metges i les seves famílies. Des de la seva posada en marxa s’han atès un total de 5.600 persones, a les que s’han donat un total de 7.200 ajuts, és a dir, més d’un ajut per càpita. Entre les persones ateses, el 58% eren familiars i el 42% metges col·legiats. En qualsevol cas, el COMB continuarà vetllant per oferir un entorn protector a aquells metges que es troben en una situació més vulnerable, intentant que puguin superar-la gràcies a la solidaritat dels seus companys de professió.

Liquidació del pressupost del 2012: Una institució sanejada

Seguint l’ordre del dia, i tal com determinen els Estatuts del COMB, el Dr. Sellarès, tresorer de la Junta, va procedir a l’explicació detallada de la liquidació del pressupost de l’any 2012, per sotmetre’l a la aprovació dels Compromissaris. Aquest comptes van ser revisats prèviament per una auditoria externa i aprovats per la comissió d’Hisenda del COMB. En l’Assemblea, la liquidació va ser aprovada per 63 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions. El tresorer, i l’Assemblea de Compromissaris van agrair explícitament l’esforç de tots els treballadors i directius de la Corporació.

De l’exposició feta pel tresorer cal destacar un augment d’ingressos del COMB, malgrat romandre les quotes col·legials congelades durant tot el mandat de l’actual Junta de Govern, degut a un augment del número de col·legiats en una proporció major a la prevista inicialment.

D’altra banda, el Grup MED ha complert amb la seva previsió d’ingressos, i per tant, la seva aportació al COMB ha permès que, malgrat la crisi, es mantinguin, o fins i tot es potenciïn, alguns serveis considerats imprescindibles.

Així, l’augment dels ingressos ha derivat en un augment de la despesa que s’ha centrat en el Programa de Protecció Social, el suport al metge de l’Assessoria Jurídica, l’Àrea d’Ocupació, el PAIMM, el recolzament al metge jove o l’ impuls a l’emprenedoria, entre d’altres iniciatives al servei dels col·legiats.

També cal recordar que, tal com es va aprovar en Assemblea, es mantenen congelades les dietes de la Junta, la remuneració dels professionals i es vinculen els sous i salaris a l’evolució de la productivitat en aplicació del conveni laboral 2011-2015.Finalment, el balanç del COMB mostra una situació sòlida i sanejada, que és reflex de la solvència econòmica. Es disposa d’un fons de maniobra positiu que ens permet finançar-nos, no mantenint deutes amb cap entitat financera, fet que atorga al COMB la independència d’actuació de la que gaudim els metges col·legiats.

Creació de la Secció Col·legial de Metges eSalut

Finalment, la Dra. Sans, vocal de la Junta, impulsà la creació d’una nova Secció Col·legial, Metges eSalut. Aquesta cerca ser una secció transversal, que aculli els metges interessats de totes les especialitats, amb l’objectiu de potenciar el coneixement i l’ús de les xarxes socials pel que fa a la salut. La proposta va ser aprovada per unanimitat.