Notícies

Es constitueix la nova Assemblea de Compromissaris amb nombrosa assistència i participació

Nomenats els nous membres de la Comissió de Deontologia i de la Comissió d’Hisenda.

S’aprova el balanç i la liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

“Presidiré el COMB amb la mà estesa, escoltant tothom i obert a propostes de millora. 

Busquem allò que ens uneix que és molt més que el que ens separa en benefici de la professió i els metges”
              
Dr. Jaume Padrós

El dimarts 25 de març va tenir lloc la primera Assemblea de Compromissaris  del COMB resultant de  les eleccions del passat dia 12 de febrer. El President, Dr Jaume Padrós, en nom de la nova Junta de Govern va donar la benvinguda a tots els compromissaris elegits, especialment als que han estat electes per primera vegada.

El primer Informe de la Presidència de la nova Junta de Govern es va centrar en les principals fites del programa electoral que va ser votat per la majoria de col·legiats i col·legiades, i la seva voluntat de complir-lo, tot fent explícits els punts més importants a abordar en els propers 4 anys. També va emfatitzar en la seva disposició a escoltar totes les propostes de millora per part de tots els col·legiats. “Presidiré aquesta institució amb la mà estesa, escoltant  tothom, obert a propostes de millora”, va afirmar el Dr. Padrós.

La nova Junta de Govern centrarà els esforços, sobretot en la defensa dels professionals i en la capacitat d’influència del Col·legi en la presa de decisions pel sistema sanitari: “Hem de ser pont de diàleg davant la forta crisi que posa en risc la nostra professió i el funcionament del sistema sanitari”, va assegurar el Dr. Padrós.   

Seguidament, el Dr. Gustavo Tolchinsky, nou secretari de la Junta, va presentar la Memòria de Secretaria de 2013. Va exposar les activitats fetes pel Col·legi al llarg de l’últim any, posant èmfasi en projectes com el Programa de Protecció Social o el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt. Tots els col·legiats podran consultar amb detall aquesta informació a la memòria anual i al web col·legial.   

A continuació, el Dr. Lluís Esteve, nou tresorer del Col·legi, va presentar el balanç i la liquidació pressupostària de l’exercici 2013, que representa la translació en xifres del que havia explicat just abans el secretari. Aquests comptes es presenten a l’Assemblea una vegada   avaluats per una auditoria externa, aprovats per la Junta de Govern i revisats per la Comissió d’Hisenda.

De l’exposició del tresorer cal destacar l’augment dels ingressos tot i mantenir-se congelada la quota col·legial per cinquè any consecutiu. Això ha permès incrementar les despeses per continuar desenvolupant projectes pels col·legiats. Cal recordar també que s’han mantingut congelats els sous dels treballadors, professionals i directius del COMB, així com  les dietes de la Junta de Govern. El tancament del pressupost es va aprovar per més del 64% dels vots a favor.

A proposta de la Secció Metges MIR, en aquesta Assemblea també es van modificar els Estatuts de la Secció. En concret, es va aprovar el seu canvi de nom per ‘Secció Metges MIR i Metges Joves’, amb l’esperit d’allargar la durada de la pertinença a la secció i per tant la participació dels seus membres.

Seguint l’ordre del dia, es va ratificar, segons els estatuts i a proposta de la Junta de Govern el nomenament dels membres de la nova Comissió de Deontologia: Dr. Pere N. Barri, Dra. Montserrat Bernabéu, Dr. Josep A. Blanco, Dr. Manuel Borrell, , Dr. Lluís Cabré, Dr. José J. Escobar, Dra. Cristina Fortià, Dr. Arkaitz Imaz, Dra. Clara Llubià, Dra. Miquel Macià, Dr. Ferran Masanes, Dr. Josep M. Menchón, Dr. Joan Nardi, Dr. Amat Palou, Dra. Eva Peguero, Dr. Amadeu Pujol, Dra. Natàlia Riera, Dra. Anna Roca, Dra. Eulàlia Ruiz, Dr. Joan Sala, Dra. Antònia Sans, Dr. Joaquim Semillas, Dra. Rosa Servent, Dr. Josep Terés i Dra. Galdina Valls. La composició de la Comissió de Deontologia es va aprovar per mes del 65% dels vots favor.

De la mateixa manera, es va procedir al nomenament dels membres de la Comissió d’Hisenda, constituïda per: Dr. Javier Mareque, Dr. Andrés Martín, Dr. Javier Peligro i Dra. Mireia Serrano. La composició de la Comissió d’Hisenda es va aprovar pel 99% dels vots a favor.

Finalment es va tractar la qüestió introduïda a petició del Dr Joan Gené i 6 compromissaris sobre el resultat de la prova pilot de vot electrònic aplicat en els comicis col·legials. El Dr. Padrós va explicar que la Junta de Govern del COMB va aprovar fa unes setmanes la creació d’una Comissió tècnica per avaluar tècnicament l’aplicació i el resultat de la prova. Aquesta comissió estarà integrada per: Dr. Miquel Bruguera, Dr. Ramon Pujol, Dr. Jaume Sellarés, Sr. Albert Lluch, Sra. Raquel Pérez i Sr. Agustí Merino. Igualment, també va anunciar que per indicació de l’Assessoria Jurídica del COMB, la Junta de Govern no debatrà públicament cap assumpte electoral ni estatutari que tingui relació amb el recurs interposat pel Dr Joan Gené fins que la justícia resolgui.

Obert el torn de paraules, diversos compromissaris van exposar la seva posició sobre els diferents temes tractats en aquesta Assemblea. “Busquem allò que ens uneix que és més que el que ens separa per fer propostes en positiu en favor de la professió i els metges”, va concloure el Dr. Padrós.