Notícies

Es confirma judicialment la legalitat del procés electoral del CoMB

Desestimat el segon recurs judicial contra la darrera convocatòria electoral 

Les darreres eleccions a la Junta de Govern i a l’Assemblea de Compromissaris, celebrades el febrer de 2014, van ser impugnades judicialment amb dos recursos presentats successivament pel  Dr. Joan Gené Badia, que hi va concórrer com a candidat. 

El primer recurs, interposat el desembre de 2013 amb la intenció de suspendre de forma immediata el procés electoral aleshores engegat, no va ser admès pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona. 

El segon recurs, presentat el gener de 2014, ha estat ara resolt per sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 4 de Barcelona de data 28 d’abril de 2016, en la qual no s’admeten i també es desestimen les pretensions d’anul·lació dels acords de celebració de les eleccions i, en conseqüència, es confirma la validesa del procés electoral i dels seus resultats. 

La sentència judicial corrobora així que totes les fases del procediment per a la convocatòria i celebració de les eleccions (calendari, publicació del cens, sistema de vot, etc.) es van dur a terme amb les degudes garanties, d’acord amb el que preveuen els Estatuts Col·legials, reconeguts com la norma a la qual s’han d’ajustar els processos electorals de la institució. 

La sentència, que ha estat recorreguda, significa també un just reconeixement del rigor amb què el personal que treballa al Col·legi du a terme les seves funcions, especialment a l’hora de vetllar per la transparència i l’adequació a la legalitat dels processos electorals de la institució.