Notícies

Els metges titulars APD poden integrar-se voluntàriament a l’ICS fins al 20 de gener.

Assemblea de la Secció Col·legial de Metges Titulars, dissabte dia 11/01/2014 al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 10:30 Sala I, a fi d'analitzar l’ORDRE SLT/323/2013, de 18 de desembre, per la qual es regula el procés d'integració voluntària com a personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i llevadors titulars que prestin serveis a l'Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera destinació i que podeu consultar a continuació.Ha estat publicada la Ordre SLT/323/2013, de 18 de desembre, per la qual es regula el procés d’integració voluntària com a personal estatutari fix de l’ICS dels funcionaris dels cossos de metges, practicant i llevadors titulars que prestin serveis a l’ICS. 

El termini per a sol·licitar la integració finalitza el proper 20 de gener

Un cop estimada la sol·licitud, la integració comportarà una única prestació de serveis  assistencials sota la dependència i vinculació de l’ICS amb subjecció al règim de prestació de serveis, dedicació i retributiu del personal estatutari. 

Cal destacar que es mantindrà la retribució del personal integrat si aquesta és, en còmput anual, superior a la que li correspon com a estatutari, a través de complements personals, transitoris i de caràcter absorbible. 

Els metges que no optin per la integració restaran en la condició de personal funcionari sanitari APD del cos o escala en què tinguin aquesta condició i seran adscrits a òrgans administratius que no pertanyin a l’ICS conforme a les bases dels processos de mobilitat que s’articulin quan hi hagi places vacants, i han de continuar realitzant, transitòriament, les mateixes funcions d’assistència sanitària i salut pública que desenvolupen actualment i en les condicions de prestació de serveis, de dedicació i retributives que són vigents. 

Malgrat que la gran majoria de metges APD ja desenvolupen la seva activitat de manera coordinada a través de la seva adscripció als CAP gestionats per l’ICS i per tant una integració no modificaria en excés el dia a dia de la seva activitat professional, l’exercici de l’opció comporta una modificació del vincle amb l’administració i pot modificar el règim de les prestacions sanitàries i farmacèutiques en perdre la cobertura de MUFACE, el règim de prestacions per causa de viduïtat i, fins i tot, perdre la possibilitat de jubilar-se en les condicions especials dels funcionaris. 

Al mateix temps, el transcurs del termini sense demanar la integració deixa als metges en una situació incerta per la manca de concreció dels termes en que s’hauria de desenvolupar un procés de mobilitat i de les funcions que haurien d’assumir aquests metges com a conseqüència del mateix. 

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica (juridica@comb.cat o bé 935 678 880).  


Barcelona, 24 de desembre de 2013