Notícies

Els metges que perceben pensió de jubilació i exerceixen per compte propi, podran seguir percebent el 100% de la pensió

El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març (en endavant RDL 5/2013), ha incorporat novetats significatives en matèria de compatibilitat de pensions de jubilació i treball que considerem que tenen una especial rellevància en la professió mèdica en la que són molt comunes les situacions de pluriactivitat. 

Volem informar de les principals novetats d’aquesta norma, i molt especialment un cop s’ha conegut el criteri de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, pel qual els professionals que compatibilitzen la percepció de la pensió de jubilació amb l’exercici per compte propi no estan afectats per aquella norma si estan adscrits a una Mutualitat de Previsió Social (Mutual Mèdica en el cas del metges), i per tant, no varia per a ells la quantia de la pensió que estan percebent. 

Com a principal novetat de la norma, es declara compatible percebre una pensió de jubilació i treballar per compte aliena. És a dir, aquell treballador que hagi assolit l’edat legal de jubilació, podrà mantenir la relació laboral i percebre el 50% de la pensió de jubilació que li correspongui, fins que es jubili completament, moment en que percebrà el 100% de la pensió de jubilació reconeguda. 

Per altra banda, fins l’entrada en vigor del RDL 5/2013 els treballadors per compte propi afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) no podien compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació i l’activitat per compte pròpia i únicament podien accedir a la pensió en el moment que finalitzés completament l’activitat, i en funció del drets generats en matèria de cotització.  

Amb l’entrada en vigor del RDL 5/2013 es permet a aquest col·lectiu compatibilitzar la seva activitat per compte pròpia amb la percepció de la pensió de jubilació, en la quantia equivalent al 50% mentre es mantingui en aquesta situació, assolint el 100% de la pensió reconeguda en el moment que es doni baixa de l’activitat. 

No resultava tan clara la interpretació que calia fer de la norma al respecte del col·lectiu (el més nombrós entre els metges) que va optar per la seva Mutualitat Professional (Mutual Mèdica en aquest cas) com a règim alternatiu al RETA ja que l’article 1.2 de la norma estableix que “La modalidad de jubilación regulada en este capítulo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente”. 

Es deixava oberta la porta a que el col·lectiu mutualista pogués continuar compatibilitzant la percepció de la pensió i la realització d’activitat per compte pròpia a través de la pertinent Mutualitat professional, de la mateixa forma que ho venia fent fins a la publicació del Reial Decret, i per tant, continuant amb el dret a percebre el 100% de la pensió.

Ara, una resolució del Director General de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de data 21 de juny de 2013 defensa aquest criteri al manifestar que “considera esta Dirección General que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo regulada en el Capítulo I del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, no afectaría al específico régimen de compatibilidad previsto para los profesionales colegiados que en el ejercicio de una actividad por cuenta propia, y al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, queden exentos de la obligación de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y opten o hubieran optado por incorporarse a una de las mutualidades de previsión social a las que la citada disposición legal posibilita su actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial.” 

Així doncs, arran del criteri de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, es pot concloure que els metges poden compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació i la realització d’activitat per compte propi, i seguiran percebent el 100% de la quantia de la pensió (i no el 50% que es podia interpretar) mentre estiguin adscrits a la Mutualitat professional alternativa (Mutual Mèdica). 

Per a qualsevol aclariment, dubte o consulta que tingueu, us podeu adreçar a l’Assessoria Jurídica del Col·legi.

Més informació:

Tel: 93.567.88.80 

e-mail: juridica@comb.cat