Notícies

Els conflictes d'interessos i la recerca biomèdica. Nota de la Junta de Govern del CoMB

La recerca científica i, en especial, la recerca biomèdica, està regulada per un seguit de normes i recomanacions metodològiques (que permeten garantir que els resultats són vàlids, contrastables i reproduïbles) i ètiques (que permeten garantir que es respecten en tot moment les regles que regulen la investigació en éssers humans).
 
Entre aquestes recomanacions ètiques, hi ha la declaració dels conflictes d’interessos potencials dels investigadors i autors, especialment en el moment de fer públics els resultats en congressos o revistes biomèdiques.
 
Les societats científiques i les revistes biomèdiques tenen codis de conducta específics en relació a la declaració de conflictes d’interessos. La indústria biomèdica, que realitza un treball important en recerca per la millora de la salut de tots nosaltres, està també regulada per un seguit de normes i codis de bona pràctica en aquest sentit.
 
Les recomanacions del Consell Internacional d’Editors de Revistes Biomèdiques (ICMJE) indiquen clarament que la confiança de la societat en el procés científic i la credibilitat dels articles depenen, en part, de la transparència en la declaració dels conflictes d’interessos en la planificació, desenvolupament, redacció, revisió, edició i publicació dels treballs científics.
 
Un conflicte d’interessos es defineix com un conjunt de condicions en les quals el nostre judici professional en relació a un interès primari (per exemple, la validesa i interpretació dels resultats de la recerca) pot ser d’alguna manera influenciat pel subjectivisme relacionat amb un interès secundari (per exemple, un benefici professional o econòmic).
 
Una font potencial de conflictes d’interessos són els interessos econòmics derivats de la relació que pot existir entre els patrocinadors d’una recerca (habitualment, la indústria farmacèutica i altres indústries biomèdiques o relacionades amb la salut) i les institucions, els metges i els investigadors que la duen a terme. 
 
És important assenyalar que l’existència de possibles conflictes d’interessos és freqüent en investigació biomèdica, donada la natural i necessària relació entre promotor i investigador. D’altra banda, això no implica que els resultats de la recerca estiguin compromesos o no siguin vàlids. El que es recomana és que aquests conflictes d’interessos siguin declarats i, per tant, coneguts per la comunitat científica i per la societat.
 
És responsabilitat dels metges i investigadors conèixer aquestes regles, aplicar-les i actuar sempre en conseqüència.
 
Els metges i investigadors han de fer sempre una bona pràctica i una bona recerca biomèdica: ètica, d’acord amb el Codi de Deontologia, de qualitat contrastada i útil per a la societat. 
 
La transparència és fonamental, ja que tota la recerca biomèdica exigeix i, alhora, genera, una relació de confiança entre els ciutadans, els investigadors, les institucions i la indústria.
 
Més informació