Notícies

Els col·legiats podran demanar reducció de la quota si estan en situació d’IT superior a 90 dies o per maternitat

El COMB ha aprovat en els pressupostos per l’any 2016 una reducció de la quota per a tots els col·legiats i col·legiades que estiguin en situació d’incapacitat temporal (IT) superior a 90 dies o per maternitat. Amb aquesta reducció del 50% de la quota col·legial normal el COMB vol donar suport a tots els metges i metgesses que estiguin de baixa laboral temporal per alguna d’aquestes dues situacions. 

En el cas de la reducció de quota per IT superior a 90 dies, els col·legiats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, el document que acrediti la baixa laboral corresponent al període pel qual es demana la reducció de la quota. Pel que a la IT per maternitat, les metgesses que decideixin ser mares també hauran de presentar la seva baixa laboral. En tots dos casos, quan els col·legiats s’incorporin a la seva activitat habitual han de notificar-ho al COMB per tal de tornar a la situació de quota completa. 

Aquestes dues reduccions de la quota col·legial se sumen a les vigents per motiu de jubilació, atur, precarietat laboral o per ser metge honorífic. 

Més informació