Notícies

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya adreça al Departament de Salut un conjunt de propostes per contribuir a reduir les llistes d'espera

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet arribar al conseller de Salut, Antoni Comín, un document de reflexions i propostes amb la voluntat de contribuir i col·laborar de manera activa en l’objectiu de reduir les llistes d’espera de la sanitat pública. 

El document ha estat elaborat per un grup d’experts amb el convenciment que és possible avançar en la millora de la gestió de les llistes d’espera malgrat que el departament de Salut no disposarà dels recursos econòmics previstos a causa de la situació de pròrroga pressupostària del Govern de la Generalitat.

Aquest és un resum de les propostes que el CCMC formula a la conselleria:
            
 • Cal clarificar i consensuar amb els professionals els paràmetres d’anàlisi de les llistes d’espera i revisar la llista de procediments amb temps de garantia
 • Cal situar el debat públic de les llistes d’espera dins del rigor i l’objectivitat, amb visió global i constructiva i fugint de situacions particulars
 • Cal facilitar informació al ciutadà, per tal que cada pacient tingui coneixement sobre el seu procés i pugui participar de la presa de decisions compartida.
 • L’objectiu prioritari ha de ser atendre sempre en primer lloc els malalts que més ho necessitin (tenint en compte raons clíniques, socials i/o personals).
 • Cal reduir la burocratització i atorgar més autonomia i capacitat de decisió als professionals, ja que el seu paper és clau en la priorització de les llistes d’espera.
 • Cal reduir la variabilitat diagnòstic-terapèutica a l’hora de fer indicacions i adequar-se a l’evidència mitjançant l’ús de protocols i guies consensuats.
 • Cal millorar la coordinació entre nivells assistencials. L’atenció primària ha de tenir un paper clau en el procés diagnòstic i de priorització (donat que coneix de primera mà la situació i necessitats globals dels pacients).
 • Cal millorar la continuïtat assistencial i evitar la demora excessiva en la resolució d’altres procediments que no compten amb temps de garantia però que poden ser més transcendents per a la salut del pacient.
 • Cal incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com procediments que han demostrar la seva eficàcia (cirurgia major ambulatòria, consultes d’alta resolució, etc.)
 • Cal disposar d’un pressupost adequat.
 • Cal que el conjunt de forces parlamentàries trobin elements de consens, imprescindibles per assolir els objectius de sostenibilitat i d’un finançament adequat del sistema sanitari.

Més informació