Notícies

El Consejo General del Poder Judicial i el Col·legi de Metges de Barcelona signen un conveni de col·laboració

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) han signat un acord de col·laboració per promoure iniciatives que siguin d’interès per als col·lectius d’ambdues institucions. Ramon Camp, vocal del CGPJ, i Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, van signar l’acord, el proppassat 26 de setembre, a la seu del COMB.


El CGPJ i el COMB col·laboren mútuament des de l’any 2011 i, en aquest sentit, el conveni té per objecte establir un marc estable de col·laboració per establir sinèrgies entre ambdues institucions en benefici dels col·lectius que representen. Aquesta col·laboració pivotarà principalment al voltant de la promoció d’activitats relacionades amb l’exercici professional en matèries pròpies de la medicina i el dret que siguin d’interès o tinguin una especial incidència i importància per als col·lectius d’ambdues institucions, i de la protecció i la salvaguarda dels drets dels ciutadans, com són la seguretat i la qualitat assistencial, la confidencialitat de la informació clínica, l'extensió i els límits del secret professional o la responsabilitat derivada de l'activitat mèdica. Així, el CGPJ i el COMB podran promoure conjuntament la realització de congressos, jornades i cursos de formació continuada, projectes i grups d’investigació, simposis, publicacions i qualsevol altra activitat de difusió que acordin.

El conjunt de situacions i circumstàncies que abasta la variada problemàtica jurídica de l’assistència mèdica s’ha convertit fa temps en un dels camps mereixedors de més estudi. En interès no sols del sistema sanitari i judicial, sinó més aviat dels ciutadans al servei dels quals s’orienta tota actuació pública, és convenient seguir aprofundint en els estudis, programes i projectes que condueixin a incrementar, en la mesura del possible, objectius tan essencials en l’estat social i democràtic de dret com la protecció de la salut i la seguretat jurídica.