Notícies

El COMB es mostra contrari a la resolució del Ministeri de Sanitat sobre el nou copagament de medicaments de dispensació ambulatòria als hospitals

El proper 1 d’octubre entra en vigor la resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, que es va publicar el passat 19 de setembre al Boletín Oficial del Estado (BOE), que estableix copagament per aquells fàrmacs, fins ara gratuïts, que es dispensen  en els serveis de farmàcia dels hospitals als pacients no hospitalitzats. 


El COMB mostra el seu desacord a la mesura i demana al Departament de Salut la seva no aplicació.  
Desconeixem els criteris que han servit per prendre aquesta decisió i els professionals consultats. No creiem en absolut que aquest mesura serveixi per racionalitzar el consum ni la seva quantia permeti augmentar significativament els recursos del sistema sanitari públic. Cal ser molt curosos amb el grup de malats afectats i les repercussions econòmiques de tractaments  intensius, llargs i costosos. Per altra banda desconeixem les mesures organitzatives en la xarxa hospitalària per l’ aplicació de la taxa.  


Més Informació: