Notícies

Dr. Vilardell: Per un pacte que garanteixi la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sistema sanitari públic català

Editorial de la revista del Col·legi, SIC 138

Opinió i anàlisi: Dr. Miquel Vilardell

"Posem un vot de confiança perquè entenem, tal com vàrem dir en el Fòrum de la Professió celebrat l’any passat al COMB, que és important arribar a un pacte polític per establir els mecanismes que permetin el manteniment dels serveis i el paper que puguem tenir els metges per fer front als reptes de futur."

En aquests moments d'incertesa del sistema sanitari provocada per la manca de pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i, conseqüentment, del Departament de Salut, no coneixem quines seran les possibles mesures i conseqüències de les restriccions pressupostàries. En tot cas, a través dels mitjans de comunicació, ens hem pronunciat categòricament cridant l'atenció dels ciutadans sobre el fet que el pressupost de salut no es pot reduir més i que els professionals sanitaris i els metges en concret estem fent tot el que està al nostre abast per seguir mantenint la qualitat del servei assistencial, tot i la reducció molt significativa dels nostres honoraris. Si la qualitat dels serveis s'ha pogut mantenir en la situació actual és per la professionalitat i la capacitat de sacrifici dels metges i altres professionals.

A finals del mes de maig, el Govern de la Generalitat va acordar crear la Comissió per al Pacte Nacional de la Salut a Catalunya amb l'objectiu d'elaborar un document de bases per assolir un pacte polític i social que garanteixi la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sistema sanitari públic català. El grup de treball estarà format pels grups parlamentaris i els principals agents socials, ajuntaments, usuaris, indústria, patronals, sindicats i col·legis professionals. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya estarà representat pel seu president, el doctor Benjamí Pallarès, president del Col·legi de Girona. Actualment desconeixem les possibles bases de l'acord i la metodologia per arribar a consensos. L’heterogeneïtat dels participants no farà fàcil arribar a acords. Tot i així, hi posem un vot de confiança perquè entenem, tal com vàrem dir en el Fòrum de la Professió celebrat l’any passat al COMB, que és important arribar a un pacte polític per establir els mecanismes que permetin el manteniment dels serveis i el paper que puguem tenir els metges per fer front als reptes de futur.

El Departament de Salut fa poc dies que ha publicat un document sobre “Reordenacions Assistencials i Territorials (RAT) 2013-2015” que proposa impulsar una adequació i reorganització de la prestació de serveis en l'àmbit territorial. Segons el document es tracta de cercar el màxim de qualitat i eficiència reduint la variabilitat, adequant l’oferta de serveis i prioritzant actuacions més costefectives. Per aconseguir aquests objectius són necessàries millores en l'atenció als malalts crònics, la reordenació del mapa de serveis especialitzats i millores en la seva eficiència. Qualsevol actuació de reforma i diàleg entre les organitzacions sanitàries haurà de comptar amb els metges. És per això que la posterior aplicació pràctica de coordinació entre atenció primària i hospitals i entre hospitals estarà supeditada, d’entrada, a una bona implantació de la història clínica compartida i al sumatori d'objectius comuns dels centres sanitaris i dels professionals que hi treballen.

Nota d’última hora

Tenim informació que la negociació de la mesa de la XHUP pel nou conveni està encallada. Des del COMB sempre hem manifestat que el nou conveni no pot penalitzar les retribucions dels metges i seria bo establir un conveni singular amb els metges que fomentés els resultats de qualitat i la presa de decisions, ateses les funcions específi ques del nostre col·lectiu.