Notícies

Document de posició del COMB sobre el tractament per als malalts amb hepatitis C


La incorporació de nous fàrmacs per al tractament de la infecció pel virus de l’hepatitis C suposa un notable avenç terapèutic atesa la seguretat, eficàcia i efectivitat que mostren aquests tractaments.

Ara és possible curar (i fins i tot eradicar) una infecció greu, altament prevalent a Espanya i a Catalunya (prevalença del 2,5% aproximadament, que pot arribar a ser del 4% en persones de més de 60 anys d’edat).

La situació actual de polèmica respecte del tractament d’aquesta malaltia està condicionada per:   

1. Una manca de dades que permetin fer una quantificació exacta del problema.
2. Una coincidència de diferents propostes terapèutiques que suposen tractar prioritàriament o no diferents tipus de pacients.
3. Les discussions relatives a l’accés als fàrmacs sota finançament públic, atès l’elevat cost dels actuals, les perspectives d’introducció de nous fàrmacs en un futur a curt termini i la manca de claredat pel que fa a qui i com es farà càrrec del seu finançament.

Celebrem que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat hagi creat recentment una Comissió d’Experts que s’encarregarà de valorar les evidències científiques que donen suport a una o diverses estratègies de tractament, recomanant quines són les més adients i viables, recomanacions que esperem que siguin acceptades i assumides pel mateix Ministeri.

En una època de crisi econòmica i amb greus problemes de finançament del sistema sanitari, que cal tenir molt en compte, és important encara més que mai tenir una visió global del problema que suposa l’hepatitis C: una malaltia prevalent, potencialment greu, encara que d’evolució molt lenta, amb diferents etapes de desenvolupament que poden requerir, en totes i cadascuna d’elles, una estratègia terapèutica diferent, però que ha de ser sempre la millor possible, basant-se en criteris de seguretat, efectivitat i eficiència, en el context d’un sistema sanitari caracteritzat, entre d’altres, pels principis d’accés i equitat.

El COMB demana que, basant-se sempre en aquests criteris clínics esmentats, es desenvolupi, al més aviat possible, una estratègia estatal per al tractament de l’hepatitis C, que tingui en compte els principis d’equitat que caracteritzen el nostre Sistema Nacional de Salut.

També és necessària una negociació amb la indústria farmacèutica que contempli  l’anàlisi cost-efectivitat i permeti, d’acord amb els volums i el temps, un escalat a la baixa dels preus de mercat. Atesa la seva transcendència, caldria portar la negociació en l’àmbit de la Unió Europea.

El COMB demana també que, un cop definida aquesta estratègia, no es vegi condicionada per limitacions de finançament ni, especialment, per una possible actitud del govern de l’Estat de responsabilitzar les Comunitats Autònomes del seu desenvolupament i aplicació pràctica sense tenir en compte la transferència, entenem que obligada, dels recursos econòmics addicionals necessaris, com ha succeït en altres ocasions.   

 Barcelona, 19 de gener de 2015