Notícies

Document de posició de la Junta de Govern del COMB sobre la crisi de refugiats a Europa


Arran de la greu crisi ocasionada per l’èxode protagonitzat per milers de ciutadans que, fugint de països amb règims violents o en situació de guerra, s’estan dirigint a Europa buscant asil, la Junta de Govern del COMB vol manifestar el següent:

1. La nostra consternació en constatar com milers de persones fugen desesperadament dels seus països d’origen, arriscant-ho tot –fins i tot les seves vides– amb l’objectiu d’arribar a un país que els pugui oferir unes mínimes garanties de supervivència i esperança per a ells i els seus fills. Estem davant d’un dels moviments de refugiats polítics més gran a Europa dels darrers 100 anys.

2. Volem recordar que Catalunya ha estat, al llarg de la seva història, una terra d’acollida per a moltes persones que han buscat una vida millor per a elles i les seves famílies. El nostre país ha esdevingut, de sempre, un país d’acollida i els seus ciutadans han excel·lit en la capacitat d’integrar aquest èxodes, sense importar si les raons eren econòmiques o polítiques. Igualment cal recordar que molts ciutadans de Catalunya van trobar asil exterior en episodis de conflictes bèl·lics interns.

3. L’Europa dels drets, de les llibertats i el benestar encara no ha sabut reaccionar i ara contemplem avergonyits la seva inacció i les grans dificultats per què els Estats de la UE actuïn de manera conjunta, coordinada i generosa per donar una resposta efectiva a aquesta gran crisi. Aquesta situació pot qüestionar la mateixa essència de la UE.

4. Creiem fermament que els refugiats tenen el dret de ser assistits quan fugen de països en guerra o estan sotmesos a règims violents.

5. El dret d’asil de les persones en perill o que demanen auxili forma part dels pilars d’un Estat de Dret i dels principis humanistes. No sols es tracta de bondat o solidaritat ciutadana, sinó de respecte i aplicació de les normes establertes pels tractats internacionals (especialment fem referència a la Directiva 2004/83 CE del Consell d’Europa).

6. Apel·lem als responsables polítics europeus per què apliquin les directives aprovades per la Comissió i el mateix Parlament Europeu, i s’estableixin corredors humanitaris que garanteixin l’exercici del dret d’asil i la seguretat de les persones que ho necessiten, tenint en compte que la gran majoria vénen de països com Síria, Líbia, Iemen, etc.; quotes de reassentaments, establint una quota anual de persones refugiades que cada Estat pot/vol acollir; visats humanitaris perquè les persones que ho necessitin puguin arribar a Europa d’una manera segura, i, a l’últim, vinculant el control de fluxos migratoris als conflictes que els originen.

7. Demanem als responsables polítics del nostre país, però sobretot  al Parlament espanyol i al govern de l’Estat –que és qui ostenta les competències– que donin resposta amb celeritat, generositat, i d’acord amb la gravetat de la crisis actual, i acceptin les quotes establertes en el si de la UE i –arribat el cas– ampliant  el nombre  de refugiats  que s’acull,  comptant en tot moment  amb  la participació dels governs de les comunitats autònomes i de les organitzacions no governamentals que treballen en aquest àmbit.

8. Davant els molts ciutadans del nostre país que han manifestat la seva voluntat d’acollir refugiats, demanem als responsables polítics de les administracions competents que facilitin i promoguin els procediments perquè aquest procés es faci amb garanties. Instem el Govern de la Generalitat a concretar, d’acord amb les seves competències, les accions a dur a terme coordinant tots els recursos existents, especialment els oferts pels ajuntaments.

9. El COMB es compromet a estar al costat d’aquests refugiats, fent-nos receptius de les seves necessitats per garantir-los el dret a la protecció de la salut. Demanem al Govern de Catalunya que instrumenti, igualment, la fórmula que garanteixi la cobertura assistencial d’aquesta població. 

10. El COMB impulsarà propostes concretes de voluntariat entre els nostres col·legiats per afavorir l’acolliment i l’assistència d’aquests refugiats.