Notícies

Convocatòria MIR 2016-17: novetats i calendari de les proves selectives

El ministeri de Sanitat ha publicat avui al Boletín Oficial del Estado (BOE) l’ordre SSI/1461/2016, de 6 de setembre, per la qual s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2016 per a l’accés, durant l’any 2017, a places de formació sanitària especialitzada per a metges i altres professions sanitàries.

Com a principals novetats d’aquesta convocatòria, destaquen:
  • Oferta de 6.328 places de metge intern resident (MIR), xifra que suposa un augment de 230 places (increment del 3,63%) en relació a l’any anterior.
  • Per primer cop, els aspirants que resultin adjudicataris d’una plaça de qualsevol especialitat es comprometen a aportar, en el moment de presa de possessió, certificació negativa expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, que acrediti que no estan condemnats, mitjançant sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
  • Per primer cop, també s’introdueix l’exempció de pagament de la taxa als aspirants que acreditin la condició de víctimes del terrorisme.
  • Es consolida l’aplicació d’una nota de tall que, per a aquesta convocatòria, es fixa en el 35% en totes les titulacions. S’entendrà que superen la prova aquells aspirants que tinguin una valoració particular de l’examen igual o superior al 35% de la mitjana aritmètica obtinguda a partir de les deu millors puntuacions.
  • El cup per a metges extracomunitaris es limita al 4% en una única volta.

El termini de presentació d’instàncies serà del dia 19 al 28 de setembre de 2016 i la data de l’exercici, dissabte, 28 de gener de 2017. Podeu consultar el calendari complet aquí.

Més informació