Notícies

Conveni entre el COMB i IQUA

Conveni entre el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i IQUA
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA) van signar el dia 11 de març de 2003 un conveni de col·laboració que estableix que Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona es constitueix com sistema acreditador referent per a IQUA, de totes les webs de contingut mèdic, a la vegada que ha de promoure la creació d’un codi de conducta comú per l’ús d’Internet, per a totes les professions sanitàries.

El conveni va estar signat a la seu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona pel secretari de la Junta de Govern d'aquesta corporació professional, Dr. Jaume Padrós, i pel president d'IQUA, Sr. Francesc Codina.

L’acord estableix unes línies de col·laboració en els camps dels codis de conducta i d'autoregulació, en els sistemes de certificació de qualitat dels continguts a Internet i en els sistemes de mediació.

A més a més, les dues organitzacions es derivaran, segons el cas, les consultes que els arribin per part dels agents d'Internet, de forma que les de tipus sanitari vagin al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la resta a IQUA. En relació amb la resolució de conflictes, es preveu la creació d'un òrgan de mediació paritari format pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, IQUA i altres representants del sector sanitari i professional. 

WMA és va iniciar el 1999, amb la creació del seu Segell de Qualitat que representa, per una banda, el compromís voluntari dels titulars de pàgines mèdiques adscrites d'acceptar les regles de conducta ètica i deontològica sota el principi del respecte i compliment del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i, per altra, l'adaptació a les seves webs de les normes i orientacions establertes pel Codi de Conducta creat a tal efecte. D'aquesta forma WMA contribueix a què els usuaris que cerquen informació sanitària a Internet disposin d'eines bàsiques de qualitat i de referència.

IQUA és una plataforma amb vocació d'actuació global, creada a l'octubre de 2002, i de la qual són promotors diverses autoritats públiques i independents amb funcions relacionades amb Internet. En concret, l'Agència de Qualitat d'Internet va ser fundada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones i el Consell Andorrà de l'Audiovisual. Posteriorment s'hi va afegir, com a quart Associat, el Consell del Audiovisual de Navarra. IQUA, que pretén ser un punt de trobada entre els diferents agents de la Xarxa, treballa a partir dels principis de subsidiarietat, promoció de l'autoregulació i neutralitat tecnològica. Fins al moment, s'han adherit a IQUA al voltant de 500 empreses, associacions, particulars i institucions.