Notícies

Urgències

Consulta pública del projecte de reial decret de creació del títol de metge especialista en urgències i emergències

El Ministerio de Sanidad ha obert a consulta pública el Projecte de Reial Decret pel qual s'estableix el títol de metge especialista en Urgències i Emergències i s'actualitzen diversos aspectes en la formació del títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària (MFiC). 

El tràmit de consulta pública té per objecte demanar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Per tant, es tracta d’una disposició que no està encara aprovada, sinó en fase de projecte i a la qual qualsevol persona pot fer-hi aportacions.

A l'enllaç https://www.sanidad.gob.es/normativa/audiencia/home.htm es pot accedir al text del Projecte i a la seva memòria justificativa. La data límit per a l’enviament de les aportacions és el 28 de setembre de 2023, tot remetent un correu electrònic a informacion_publica@sanidad.gob.es

El CoMB estudiarà la proposta normativa i proposarà algunes modificacions de caire tècnic en diversos punts del redactat, entre les quals destaquen les adreçades a l’aclariment dels perfils de professionals que es poden acollir a les disposicions transitòries, a l’ampliació dels terminis per a formalitzar les sol·licituds i a la definició dels mecanismes a seguir perquè altres especialitats mèdiques – a més de la de MFiC- puguin incorporar-se al règim de “passarel·la” entre especialitats que es preveu al Projecte. 

Es poden remetre també les aportacions a juridica@comb.cat perquè el CoMB en valori l'eventual incorporació a les aportacions que aquest col·legi té intenció de presentar. En aquest cas, caldrà remetre-les amb antelació suficient.