Notícies

Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

L'actual situació de pandèmia COVID-19 i la promulgació del decret de l'estat d'alarma per la gestió de la crisi sanitària, obliga a una sèrie de consideracions en relació amb l'emissió de les Certificacions Mèdiques de Defunció (CMD) en casos de defuncions relacionades amb COVID-19 i mantenir alhora l'estricte compliment de la legislació vigent (directrius del Ministeri de Sanitat i del Ministeri de Justícia) i de les normes ètiques i deontològiques actuals.

Les certificacions mèdiques de defunció per causes naturals, entre elles les degudes a COVID-19 o sospitoses de COVID-19, corresponen als metges/esses assistencials, amb independència de l’àmbit assistencial d’exercici d’aquests. Per altra banda, només davant de casos de mort violenta o clara sospita de criminalitat correspon la intervenció judicial del metge/essa forense.

 

Així, respecte a les defuncions degudes a COVID-19 o sospitoses de COVID-19 es recomana:

 

- Per a l'emissió dels corresponents certificats mèdics de defunció, en els casos de PROBABLE INFECCIÓ PER COVID-19 sense confirmació analítica, un cop consultats, si això és possible, els antecedents mèdics de la víctima amb especial atenció a la simptomatologia descrita de la infecció, es procedirà a certificar de la següent manera:

 

Causa Inicial o Fonamental de la mort: 

COVID-19 NO CONFIRMAT o SOSPITA D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS.

Causa Immediata: correspon a la malaltia o estat patològic que ha produït la mort directament. Per exemple, "destret respiratori" o "insuficiència respiratòria aguda".

Es poden fer constar Causes antecedents (o intermèdies), si n’hi hagués. Per exemple, "pneumònia" "sèpsia" o "coagulopatia".

En l'apartat Altres processos s'han de recollir les patologies o comorbiditats que comporten un major risc de desenvolupar malaltia greu si existissin: "malalties cardiovasculars" "hipertensió arterial" o "diabetis".

 

- Per a l'emissió dels corresponents certificats mèdics de defunció, en els casos de COVID-19 confirmat mitjançant test de laboratori, la Causa Inicial o Fonamental ha de recollir-se de la següent manera: COVID-19. 

La resta del Certificat Mèdic de Defunció s’omplirà de la mateixa manera que ha estat exposat per als casos no confirmats.