Notícies

Comunicat en relació a la resolució judicial d’inadmissió de la impugnació de les eleccions

El passat divendres us informàvem de que el Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Barcelona havia notificat al COMB la no admissió a tràmit de la impugnació presentada pel Dr. Joan Gené contra la convocatòria d’eleccions d’aquesta Institució.

A partir de les diferents informacions que han estat difoses en relació a la resolució judicial i les seves conseqüències, creiem oportú i necessari ampliar la informació relativa a la esmentada resolució, per tal de que no es causi confusió als col·legiats.

En la interposició del recurs el Dr. Gené va optar pel procediment d’empara ordinari de drets fonamentals, al·legant que el sistema d’eleccions del COMB comportava una vulneració constitucional del dret d’igualtat i del dret d’accés a càrrecs públics de representació.

Tant el Lletrat del Col·legi com el Ministeri Fiscal van defensar la inadmissió a tràmit del recurs, i, el Jutjat un cop valorada tota la informació aportada per les parts, inclosa la recorrent, va acordar no admetre a tràmit el recurs, en tant que en el procés electoral col·legial no es vulneren els drets fonamentals al·legats, a més d’entendre que tampoc s’acredita cap vulneració de la igualtat de tracte entre els col·legiats.

La inadmissió a tràmit del recurs posa fi al procediment judicial iniciat, i per tant no continua per la via ordinària, quina tramitació requeriria necessariament la interposició d’un altre recurs amb uns nous arguments i fonaments per part de qui així ho desitgi fer.

L’actual Junta de Govern vol expressar que la convocatòria i tot el procés electoral és conforme al que preveuen els Estatuts del COMB, aprovats a l’empara de la competència d’autorregulació d’aquesta Corporació, reconeguda legalment i jurisprudencialment, i està declarada la seva adequació a la legalitat per resolució del Departament de Justícia de la Generalitat. 

Així també, vol significar que el sistema de votació previst als Estatuts, i objecte de controvèrsia pel Dr. Gené, preveu una adequada i controlada autenticació del votant, en el marc d’un sistema amb totes les garanties democràtiques.

Notícies relacionades