Notícies

Comunicat del COMB sobre la nova presidència del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Des de la Secretaria Operativa del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ens plau comunicar-vos que el passat dia 15 de juny, d'acord amb el que preveu l'article 14.1 dels Estatuts de l'esmentat organisme, va passar a correspondre la presidència i la secretaria d'aquest al Col·legi de Metges de Lleida, del qual n'és president el Dr. Xavier Rodamilans de la O i, secretari, el Dr. Carles Querol i Vela. 

Així mateix, amb la finalitat de facilitar i agilitar el seu funcionament intern, sens perjudici del que preveuen llurs Estatuts en relació a la Presidència, us comuniquem que la Secretaria Operativa del Consell continua ubicada a l'edifici del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

A aquests efectes, el domicili del registre de documentació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya és al Passeig de la Bonanova, 47, 08017 (Barcelona), així com la comptabilitat i l'arxiu dels documents, per la qual cosa i amb la finalitat d'alleugerir al màxim la resolució de qualsevol tema que plantegeu, us demanem que ho tingueu molt en compte a l'hora de fer les trameses que hàgiu de dirigir a aquest organisme.

Secretaria Operativa del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Barcelona, 7 de juliol de 2005