Notícies

Comunicat del Col·legi de Metges de Barcelona i del Grup Med vers la declaració d’activitats essencials durant l’estat d’alarma

El CoMB i el seu grup d’empreses de serveis (Grup Med), comuniquen a la col·legiació que s’han decretat per part del govern espanyol mesures complementàries a les establertes en la declaració de l’estat d’alarma, consistents en la major restricció de l’exercici de determinades activitats i serveis que ara es declaren no essencials, a fi de pal·liar els efectes derivats del COVID-19. La seva entrada en vigor és immediata a la publicació ahir en el BOE.

Aquestes disposicions no afecten òbviament a l’activitat sanitària, i en particular a l’exercici de la professió mèdica, que es manté com servei bàsic i essencial, i al qual no li afecten les mesures que es contemplen pels serveis no essencials, consistents principalment en atorgar amb caràcter general un permís retribuït recuperable tots els treballadors pertanyents a serveis no essencials. El Real Decreto-Ley aprovat (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf) declara els serveis i activitats que no gaudiran d’aquell benefici laboral, i que per tant venen a ser essencials per coadjuvar a la lluita contra la pandèmia.

El Col·legi cal considerar-lo activitat o servei essencial al efectes d’aquest estat d’alarma, en tant que corporació professional de dret públic del sector sanitari que té atorgades funcions públiques, en aquest moment altament rellevants per estar relacionades directament o indirecta amb la gestió de l’emergència sanitària. 

En aquest sentit, els serveis pròpiament col·legials continuaran funcionant de la mateixa manera que han funcionat des de la declaració de l’estat d’alarma, i per això la majoria del seu personal continuarà treballant en modalitat de teletreball, i un reduït i seleccionat nombre de persones –complint les instruccions profilàctiques que corresponen a aquesta situació-, seguirà prestant servei presencial per atendre les peticions que necessàriament no es puguin resoldre on line o telefònicament, o per coadjuvar a qüestions organitzatives i de suport immediat als col·legiats, a l’autoritat sanitària competent, a les institucions del sistema sanitari públic i al sector de provisió privada.

Igualment, el personal de les empreses de serveis del Grup Med presten els seus serveis prioritàriament en la modalitat teletreball, excepte aquells que per la seva naturalesa requereixen de la presencia d’alguns treballadors.

Per això, us encomanem a seguir utilitzant els canals de contacte que fins ara teniu amb els nostres treballadors i col·laboradors del Col·legi i del Grup Med des de l’estat d’alarma, i que no utilitzeu la visita presencial, excepte si és imprescindible i no ajornable la gestió que hagueu de fer.

 

Els serveis presencials que es prestaran  en el  CoMB  i en les oficines de les societats són: 

  • Gestió de noves col·legiacions (només les no tramitables on line), credencials d’habilitació professional per a metges voluntaris (per exemple, jubilats o recent graduats), entrega de certificats digitals – Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC).
  • Atenció principalment telefònica d’assessoria jurídica per a conflictes professionals i coordinació de l’assessoria jurídica-laboral en el marc de l’estat d’alarma - Unitat d’Assessoria Jurídica.
  • Serveis d’atenció financera per a BBVA – Med1.
  • Serveis d’atenció asseguradora: Medicorasse.
  • Centraleta d’atenció telefònica, serveis informàtics i serveis de manteniment general.