Notícies

Comunicat de la Junta de Govern: suspensió cautelar de les normes 33 i 59 del Codi de Deontologia

Benvolguts col·legiats, com ja sabeu, el Codi de Deontologia aprovat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, en la seva darrera actualització, és d’aplicació des de l’1 d’abril de 2005.

En relació a aquest text deontològic, us hem d’informar que dues de les seves normes es troben provisionalment sense efecte. Així ho ha acordat el 15 de setembre de 2005 el Jutjat contenciós-administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu presentat contra tres normes deontològiques (la 33, 59 i 67). 

Reproduïm per al vostre coneixement la decisió judicial: “Suspendre cautelarment la vigència i executivitat de la norma 33 en allò que es refereix a la confidencialitat de la informació respecte els pares i tutors dels menors, suspendre alhora la norma 59 del Codi de Deontologia aprovat per l'acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya en data 24 de gener de 2005, i establir l’obligació del Consell demandat de donar la publicitat escaient a aquesta resolució per tal que pugui ser coneguda pels eventuals afectats”.

La decisió de suspendre provisionalment l’aplicació d’aquestes normes es mantindrà, si més no, mentre no recaigui sentència en el procediment judicial.

Barcelona, 29 de setembre de 2005.

La Junta de Govern