Notícies

Comunicat de la Junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Un cop analitzat el document que des de l’ICS s’ha remés als representants i docents de Medicina Familiar i Comunitària i haver establert contactes amb els mateixos s’elabora aquest informe perquè la Junta de Govern consideri la seva aprovació si s’escau.   


La reorganització de la Jornada Ordinària i continuada dels residents de MFiC de l’ICS està creant una situació disfuncional que s’hauria de reconsiderar. Aquesta reorganització contempla canvis en la distribució horària de l’atenció continuada que condiciona solapament d’horaris, reducció de l’atenció a l’activitat docent i un malestar col·lectiu clarament expressat.  

Les conseqüències que aquesta nova organització té sobre els metges en formació, com queda expressat en el testimoni representatiu de la crònica adjuntada, pot conduir a un deteriorament del nivell competencial que han d’assolir. Els efectes negatius es posaran de manifest en un futur no gaire llunyà quan siguin els nous professionals que han de prestar les seves funcions en l’Atenció Primària de Salut.   

Concretament les modificacions dels horaris i la reducció en les activitats formatives que comporten requereix que s’aturin aquestes mesures per tenir més temps per fer-ne un anàlisi més profund.

En el context econòmic actual aquesta decisió no soluciona el problema per no ser un retall significatiu dels costos i, pel contrari, està creant un malestar entre els professionals dels centres de salut que redundarà en la qualitat de l’assistència i de la docència.   

Atentament     

La Junta de govern del COMB
20 de desembre de 2012