Autorització administrativa de consultes mèdiques

A partir del conveni signat entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya del 30 d'abril del 2015, aquest delega al Consell les funcions de tramitació d'expedients d'autorització de determinades consultes mèdiques.

Des del Col·legi de Metges de Barcelona pots tramitar les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, així com de tancament d'aquelles consultes mèdiques que compleixin tots els requisits següents:

 • Que l'espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100m2.
 • Que la consulta estigui establerta al territori de Catalunya.
 • Que l'activitat principal de la consulta sigui mèdica i es limiti a l'anamnesi, l'exploració física, el diagnòstic i la prescripció, així com a la realització d'actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives sense sedacions.
 • Que un metge col·legiat realitzi una activitat sanitària on es desenvolupi una única especialitat mèdica. S'inclouran també aquelles consultes on el metge titular de l'activitat treballi amb un altre professional sanitari que actuï de suport del primer. En aquest cas, el servei objecte d'autorització és el servei que presta el metge.
 • El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre i quan quedi garantit que l'activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.
 • Que el titular i/o responsable assistencial sigui un metge col·legiat o una societat professional degudament inscrita al Registre de Societats Professionals del col·legi professional corresponent.

Queden excloses expressament de l’àmbit d’aplicació del present Conveni de delegació, les autoritzacions administratives de les consultes mèdiques que restin sotmeses a uns criteris tècnics i normatius específics.

Si la teva consulta reuneix els requisits anteriors, per informar-te i per  la tramitació et pots adreçar a la Unitat de tramitació d'autorització de consultes mèdiques del CoMB: la Sra. Raquel Jornet al 93 5678888 i al correu

Totes aquelles consultes que no reuneixin els requisits anteriors s'hauran de gestionar pel Departament de Salut d'acord amb els procediments establerts en el seu web.

Disposes d'un servei d'orientació i assessorament per  l'autorització de centres sanitaris que no reuneixin els requisits com a consulta: Sra. Cristina Redondo, ,  tel. 935 678 878.


Documentació necessària:
 • Instància de Sol·licitud complimentada i signada.
 • Comprovant del pagament de les taxes administratives, requisit indispensable per a la presentació de la sol·licitud de l'autorització de consulta. (Les taxes es calculen en el mateix formulari de sol·licitud a partir de l'objecte i les especificitats de l'autorització sol·licitada). Aquestes es poden pagar:

  a) Abonant les taxes amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  b) Fer un ingrés previ en el compte bancari del CCMC del BBVA, 01824383940201632145. En aquest cas, en el moment de la presentació de la Sol·licitud caldrà aportar el comprovant del pagament, on s'identifiqui el titular (NIF) i el literal "Autorització Consulta".
 • En cas de societat professional, per poder tramitar l’autorització de consulta caldrà que la societat estigui prèviament inscrita en el Registre de Societats Professionals del CoMB.
 • Document que acrediti la legitimació d'ús de l'immoble on s'ubiqui la consulta tant si és de propietat (l'Escriptura de propietat , així com Referència cadastral i número de Registre de la Propietat i número de finca) com si no és de propietat (contracte de lloguer, cessió d'espais o document de disponibilitat dels espais). En el supòsit de que la consulta estigui ubicada en el domicili particular del professional caldrà aportar un certificat d’empadronament conforme és el seu domicili.
 • Còpia dels títols acadèmics o professionals en raó de l'oferta assistencial d'aquest, quan no constin registrats al CoMB o no sigui possible la seva comprovació per mitjans telemàtics.
 • En el supòsit de consultes de dermatologia o ginecologia caldrà aportar contracte o document de vinculació amb el laboratori d’anatomia patològica amb el que es col·labori.
 • Documentació acreditativa de les relacions contractuals quan es disposi de personal col·laborador sanitari.
 • Projecte tècnic assumit per tècnic competent (arquitecte o enginyer superior o tècnic: nom, cognoms, titulació i número de col·legiació. Amb una memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives; plànols de situació i emplaçament del centre; plànols de planta distribució on s'indiquin les dependències amb els diferents usos, superfícies i el mobiliari i equipament corresponent i plànols d'instal·lacions.
 • Memòria descriptiva de les dependències, instal·lacions, equipament, material, instrumental i utillatge de què disposa el centre o servei sanitari.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits emplenada i signada.

Vies de tràmitació
 • Presencial, demana cita ara. Aquí tens el formulari en format PDF per portar el dia de la cita, havent complimentat tots els camps que s’hi demanen. (Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).
 • Aquest tràmit també es pot fer directament a les delegacions del CoMB.

Per qualsevol dubte pots adreçar-te a la Unitat de tramitació d'autorització de consultes mèdiques del CoMB on et podrem orientar i assessorar  Sra. Raquel Jornet, tel. 935678888

També et pots dirigir a les Oficines de Gestió Empresarial de Catalunya (OGE) on hi ha un servei d'assessorament i podràs presentar la teva sol·licitud d'autorització.


Més informació

 

Ens pots trobar a...

E-mail:Tel:
93 567 88 88


Atenció al públic:
Dll a Dj de 8.00 a 18.00
Dv de 8.00 a 15.00
Agost: Dl a Dv de 8.00 a 15.00


Més informació

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web