INFORME ANUAL 2011

Crisi econòmica i sector sanitari

 • La veu del Col·legi i les propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari.
  Miquel Vilardell

  Els professionals estem per la qualitat de l'acte mèdic i també per buscar la màxima eficiència, sense oblidar que cal injectar més recursos en aquest sistema públic i millorar les polítiques de personal

 • El 85% de les ofertes de la borsa de treball es concentren al sector privat.
  Marc Soler i Berenguer Camps

  La crisi del sector també ha fet disminuir lleugerament el nombre d'ofertes, però tot i això el 2011 es varen gestionar unes 500 ofertes de treball

 • L'Assessoria Jurídica atén més de 2.000 consultes de tipus laboral pels efectes de les retallades.
  Ignasi Pidevall

  El servei d'assessoria jurídica dóna resposta telefònica immediata, via correu electrònic o presencialment, prèvia concertació de visita, i atén tots els dubtes de caire legal que plantegin els col·legiats, també els de caràcter laboral, tant en l'àmbit públic com privat

 • Què fa el Col·legi per als col·legiats en moments de crisi a la sanitat.
  Marc Soler

  Hem detectat un augment de la precarietat laboral al col·lectiu dels metges més joves, dels metges formats a l'estranger i dels metges que majoritàriament es dediquen a fer substitucions o guàrdies. Per això, l'any 2011 hem reforçat les àrees col·legials que presten servei a aquests col·lectius

 • El compromís dels metges amb la societat davant la crisi.
  Jaume Padrós

  El COMB ha d'esdevenir un motor de conscienciació, de punt de trobada de debat professional, de pacte i consens entre companys i companyes, de gènesi i difusió de propostes i, a més, ho hem de fer de manera constructiva, oberta i transparent, i comptant sempre amb els ciutadans i els pacients

 • Sinergia entre institucions mèdiques en defensa de la professió.
  Lurdes Alonso

  En aquest moment de crisi econòmica i social, que afecta especialment la sanitat pública i l'exercici professional dels metges, és quan és més important afrontar tant la situació global com els casos particulars de forma conjunta

 • El Fòrum de la Professió Mèdica, un debat obert sobre com millorar el sistema sanitari.
  Jaume Padrós

  La Junta de Govern del COMB va decidir posar en marxa un Fòrum de la Professió Mèdica amb la voluntat que fos un espai obert a la participació, convocant professionals de diferents perfils, i amb l'objectiu d'elaborar mesures per a la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari

 • Propostes dels metges d'hospital.
  Elvira Bisbe, Roser Garcia Guasch, Jaume Roigé, Enric Roche, Joaquim Camps i Màrius Morlans

  Els metges estem segurs que és possible estalviar recursos sanitaris per afavorir la sostenibilitat del sistema, però que solament és possible fer-ho amb garantia si nosaltres participem activament en el debat, el disseny i la implementació

 • Propostes dels metges d'atenció primària.
  Lurdes Alonso, Jaume Sellarès, Mireia Sans, Àngels López i Josep Maria Benet

  Els metges d'AP volem participar en la definició de la cartera de serveis, triant els programes, les exploracions, els fàrmacs i les activitats que siguin eficaços, eficients i amb la millor evidència científica, i en l'elaboració i implantació de protocols i guies de pràctica clínica basades en l'evidència i el cost-efectivitat i acordades amb altres nivells assistencials

 • Propostes dels metges d'atenció sociosanitària.
  Dolors Quera

  Una aposta clara per les noves tecnologies, amb sistemes d'informació compatibles, permetria fer més eficient el procés d'atenció i facilitaria la comunicació entre els professionals i els serveis

 • Propostes dels metges de l'àmbit de salut mental.
  Lluís Albaigès

  Una organització ben coordinada i territorialitzada, amb directrius que impulsin la racionalització en la despesa farmacològica i potenciïn al màxim el treball en l'àmbit comunitari, ha d'afavorir la sostenibilitat del sistema i els índexs de qualitat exigibles tant en prevenció com en assistència en salut mental

 • Propostes dels metges sobre docència i formació.
  Antònia Sans i Roser Garcia Guasch

  Els canvis polítics proposats han estat dirigits principalment a definir un model d'assistència sanitària, tenint en compte els àmbits d'actuació de les diferents professions i especialitats, i a aprovar i desenvolupar el decret català de formació sanitària especialitzada

 • Propostes dels metges sobre recerca i innovació.
  Xavier Bonfill

  Cal aprofitar els possibles beneficis de la recerca finançada per la indústria privada. Les relacions d'aquesta amb els professionals de la salut s'han d'establir en un marc institucional, on quedin perfectament regulades i així no es malmetin els objectius científics i s'evitin els conflictes d'interès

 

Mutual Medica BBVA andbankk Zurich