Informació d'interés

Articles i testimonials

Sap si pot beneficiar-se la Llei de Dependència?

Un nou dret per a tothom

La Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, coneguda com a “Llei de Dependència”, reconeix als ciutadans en situació de dependència un dret universal i subjectiu que es tradueix en la concessió d'una sèrie de prestacions (en forma de serveis o diners) destinades a millorar la qualitat de vida de les persones dependents.

Hauré de contribuir en el pagament de les prestacions assignades?

La Llei estableix el criteri de COPAGAMENT. És a dir el ciutadà haurà de contribuir al sistema en funció de la seva renda i patrimoni.

S'estableix un nivell mínim de renda, a partir del qual les persones han de contribuir al finançament del sistema (per sota del mínim la persona es troba exempta de contribuir en el finançament) i un nivell màxim que no superarà en cap cas el 90% del valor de referència de la prestació assignada.

En el cas que la persona hagi de contribuir al sistema la quantitat es determinarà d'acord al que estableixin les normatives socials de cadascuna de les Comunitats Autònomes.


On he de dirigir-me si tinc algun dubte ?

El Ministeri de Treball i Afers Socials ha posat a disposició dels ciutadans un servei gratuït d'informació al número 900 40 60 80. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00h a 21.00h i els dissabte de 09.00h a 14.00h.

Així mateix les diferents Comunitats Autònomes també han habilitat telèfons d'informació sobre la Dependència:

* CATALUNYA 900.300.500

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'oficina de Serveis Socials més pròxima al seu domicili on li podran donar completa informació.


Qui pot beneficiar-se?

Podrà beneficiar-se tota aquella persona que compleixi els següents requisits establerts en l'art. 5 de la Llei:

a) Ser espanyol
b) Residir en territori nacional (almenys 5 anys i sempre que els dos últims siguin anteriors a la data de sol·licitud)
c) Ser declarat “dependent” per l'òrgan avaluador de la Comunitat Autònoma corresponent


Qui és dependent?

És dependent, segons reconeix la Llei (art. 2.2), aquella persona que es troba en una situació permanent que li impedeix portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària i per tant precisa ajut important d'altra o d’altres persones per realitzar-les.

La Llei (art. 26) estableix 3 graus de dependència:
 • Grau I: Dependència moderada.
  Persones que precisen ajut per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia.
 • Grau II: Dependència severa
  Persones que precisen ajut per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dos o tres vegades al dia, però que no requereixen el suport permanent d'un cuidador.
 • Grau III: Gran Dependència
  Persones que precisen ajut per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i per la seva pèrdua total d'autonomia, necessiten el suport indispensable i continu d'una altra persona.


Què puc fer perquè em reconeguin el Dret?

En el cas que una persona consideri que és dependent en els termes que descriu la Llei ha de sol·licitar, en primera persona o a través d'un familiar o representant legal l'inici del procediment de valoració de dependència perquè se li reconegui el dret.

L'òrgan competent en cada Comunitat Autònoma realitzarà la valoració. Per obtenir informació concreta referent a Catalunya pot tocar el següent enllaç: http://www.gencat.net/benestar/persones/dependencia/.

Una vegada realitzada la valoració i determinat el grau i nivell de dependència, s'emetrà una resolució que els cocretarà, i es procedirà a elaborar el Programa Individual d'Atenció.


En què consisteix la valoració?

La valoració consisteix a una avaluació del grau de dependència de la personas.

Un equip format per professionals de diferents àmbits es desplaçarà al domicili de la persona dependent ( ja sigui el seu domicili particular o a la residència on visqui) per avaluar el grau de dependència d'acord al barem oficial de Dependència (reconegut pel RD 504/2007).

L'escala de valoració es completarà amb els informes mèdics corresponents i amb una avaluació de l'entorn en el qual viu la persona dependent.

Una vegada obtingut el resultat de la valoració aquest serà vàlid en tot el territori Nacional.


És revisable la valoració de grau de dependència?

La valoració és revisable a petició de la persona interessada o la seva persona representant, així com a instàncies de l'administració (art. 30).


Quins tipus de prestacions hi ha?

Les persones que siguin declarades dependents, podran rebre (art.14):

a) Directament serveis, prestats a través de l'oferta pública de la Xarxa de Serveis Socials de les Comunitats Autònomes, mitjançant centres i serveis públics o privats concertats.
b) Quan no sigui possible l'atenció mitjançant un servei, es podrà rebre una prestació econòmica, de caràcter periòdic. Haurà d'estar vinculada a l'adquisició d'un servei que es determini adequat per a les necessitats de la persona beneficiària.
c) Amb caràcter excepcional, es podrà rebre una prestació econòmica per ser atès per cuidadors no professionals: familiars de la persona dependent.


De quins serveis es podrà beneficiar la persona amb dependència?

El catàleg de serveis (art.15) inclou:

 • Serveis de Prevenció de les situacions de dependència
 • Servei de Teleassistència
 • Servei d'Ajuda a Domicili
 • Servei de Centre de Dia i nit
 • Servei d'Atenció Residencial


On com i quan es podran rebre els ajuts?

On

Una vegada reconegut el dret i una vegada assignat el grau corresponent, conjuntament amb Serveis Socials s'elaborar el PIA ( Programa Individual d'Atenció).

Com

Precisament el Programa Individual d'Atenció (PIA) (Art. 29) té com a objectiu fonamental l'establir que serveis i/o prestacions són més adequades per a cada persona dependent. Aquest es determinarà en funció de:

a) El grau i nivell de dependència reconegut
b) L'opinió de la persona dependent o per circumstànc

Autor: Josep de Martí Vallès, jurista i director d'Inforesidencias

Envia'ns la teva consultaEns pots trobar a...

E-mail:


Treballadores socials:
Hores concertades


Tel
:
93 567 88 94 (directe)
93 567 88 88

Fax:
93 567 88 93

Atenció al públic:
Dll a dv matí de 8.30 a 14.30
Dll a dj tarda: hores concertades

Agost, tardes tancat


Localització:
1a planta
Ascensors A i B

 

 

El Programa de Protecció Social és una iniciativa gestionada per Medinankeia

 

Certificat de qualitat ISO 9001:2015 - Sistemes de Gestió de la Qualitat

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web