Secció Col·legial d'Assegurança Lliure

Estatuts

Reglament de la Secció Col·legial de Metges d'Assegurança Lliure del Col·legi de Metges de Barcelona:


A.- Constitució

Art.1.- D'acord amb els Estatuts del Col.legi de Metges de Barcelona i com a òrgan d'agrupament sectorial voluntari dins del Col.legi per dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es constitueix la Secció de Metges de l'Assegurança Lliure.

 

B.- Finalitat i Funcions

Art.2.- La Secció Col.legial de Metges de l'Assegurança Lliure, té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen aquesta modalitat d'exercici en l'àmbit del Col.legi de la província de Barcelona, d'acord amb la legislació vigent. A tal fi:

a) Promourà l'augment del prestigi de la Medicina de l'Assegurança Lliure, vetllant per evitar situacions antideontològiques.

b) Vetllarà per l'estudi i solució, si és possible, dels problemes plantejats en les relacions professionals dels metges de la Secció amb els Organismes Oficials i amb les Entitats d'Assegurança Lliure.

c) Estudiarà la forma de dignificar professionalment l'Assegurança Lliure en els seus aspectes de dedicació i remuneració i col.laborarà en les negociacions de determinació d'honoraris que es duguin a terme, tant a nivell del Consell de Col.legis de Catalunya, com en l'àmbit del Consejo General de Colegios Médicos.

d) Mantindrà una relació de col.laboració amb els altres Col.legis catalans per a possibilitar actuacions unitàries en l'àmbit de Catalunya en relació amb l'Assegurança Lliure.

e) Assessorarà la Junta Directiva del Col.legi en els problemes derivats d'aquest tipus d'exercici professional.

f) Per a possibilitar els estudis que es creguin adients a la millora de l'exercici en l'Assegurança Lliure, es podran anomenar Comissions específiques per ajudar la Junta en assumptes puntuals i facilitar les relacions amb les Entitats. Aquestes Comissions tindran la consideració d'Òrgans d'assessorament i enllaç sense que els seus plantejaments puguin tenir caràcter vinculant de no ser aprovats per l'Assemblea.

 

Membres de la Secció

Art.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col.legiats que, exercint la professió en l'Assegurança Lliure i estant al corrent del pagament de totes les taxes i tributs que els hi pertoquin, manifestin el seu desig de pertànyer-hi.

 

Òrgans de Govern

Art.4.- Els seus Òrgans de Govern seran:

1.- L'Assemblea General
2.- La Junta Directiva de la Secció

L'Assemblea estarà composada per tots els membres de la Secció i es reunirà una vegada a l'any com a mínim, amb caràcter ordinari. En aquesta Assemblea la Junta donarà compte de la gestió duta a terme durant l'any anterior i es debatran així mateix tots aquells assumptes que li hagin estat sotmesos i els hagi assumit explícitament. Aquesta Assemblea serà convocada per escrit amb el corresponent Ordre del Dia i enviada una setmana abans com a mínim. Quan ho demani el ple de la Junta Directiva de la Secció o per escrit el 10 % dels seus membres, es convocarà Assemblea Extraordinària pel mateix procediment que la ordinària. Els acords, tant en l'Assemblea Ordinària com en les Extraordinàries, es prendran per majoria simple i seran executius d'haver-hi un 40 % dels membres en primera convocatòria o un 25 % en segona.


Art.5.- La Junta Directiva estarà constituïda per:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari
 • Tresorer
 • 5 Vocals Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.


 • E.- Procediment Electiu de la Junta

  Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret entre els membres de la Secció. La convocatòria d'eleccions tindrà com a requisits:

  1) Convocatòria escrita i tramesa amb 15 dies d'antelació, com a mínim.

  2) Podran ser elegibles els membres fundadors o bé els afiliats a la Secció que portin almenys 3 mesos d'antiguitat a la mateixa.

  3) Presentació prèvia de candidats que es considerarà vàlida la que arribi al Col.legi 48 hores, com a mínim, abans de l'elecció.

  4) La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs individuals o també per candidatures completes o parcials.

  5) El sistema d'elecció serà majoritari a cada càrrec, individualment considerats.

  6) La durada del mandat serà de quatre anys, renovables per meitat cada dos. La primera vegada es renovaran els càrrecs de Vicepresident, Secretari i dos Vocals, i la resta serà renovada en segona elecció, dos anys més tard.

  7) La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari, la Junta Directiva de la Secció, podrà cobrir-la provisionalment fins a l'elecció, per votació a l'Assemblea, a la primera ocasió que aquesta es reuneixi per a eleccions normals.

   

  F.- Règim Econòmic

  Art.7.- Per acomplir aquestes activitats, la Secció preveu unes despeses que es pensen sufragar en part, per l'assignació del Col.legi i, complementàriament, per l'aportació dels membres de la Secció, en la quantitat i periodicitat que determini l'Assemblea dels metges associats a l'esmentada Secció.

   

  G.- Dissolució de la Secció

  Art.8.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda l'Assemblea extraordinària convocada amb aquest fi.

   

  H.- Modificació del Reglament

  Art.9.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària convocada amb aquest fi, per ser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta Directiva del Col.legi.

Envia'ns la teva consulta

Ens pots trobar a...

Tel:
93 567 88 88
ext.1123

93 567 88 55
Directe


Fax
:
93 567 88 93

Atenció al públic
:
Dll a Dv de 9.00 a 14.00
Dm i Dj de 16.00 a 18.00

Localització:
1a Planta
Àrea Professional


COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web