Reglament de la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves


Constitució

Art. 1.-D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), i com a òrgan d’agrupament sectorial voluntari dintre del Col·legi per a dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es constitueix la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves.

 

Finalitats i funcions

Art. 2.-La Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves té, com a finalitat primordial, en l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, la defensa dels interessos dels metges que s’han incorporat recentment a l’exercici de la medicina, bé sigui com a Metge Intern Resident o en qualsevol altra modalitat d’exercici professional o activitat formativa, sempre que no hagin transcorregut més de 15 anys des de l’obtenció del títol de Llicenciat o Graduat en Medicina.

A tal fi, són funcions de la Secció:


a)  Vetllar per una adequada formació mèdica especialitzada dels metges interns residents, així com estudiar i proposar les mesures més idònies de defensa dels problemes plantejats en les relacions laborals dels metges interns residents.

b)  Vetllar per una millor definició legal dels drets i obligacions dels metges interns residents.

c)  Promoure i desenvolupar la coordinació entre el col·lectiu que pertany a la Secció i establir vies d’informació entre aquest col·lectiu i els d’organismes professionals i sanitaris.

d)  Facilitar informació sobre beques, cursos de post-grau i sortides professionals, així com promoure activitats divulgatives i d’interès per dinamitzar la interrelació dels companys.

e)  Col·laborar en l’assessorament i informació als professionals per a l’elecció d’especialitat i Centre/Unitat docent MIR.

f)  Vetllar perquè l’accés a l’exercici professional posterior al període formatiu MIR sigui justament remunerat i amb un marc laboral adequat a la legalitat.

g)  Coordinar la resolució de consultes i dubtes en l’àmbit professional, laboral i docent del col·lectiu que pertany a la Secció.

h)  Assessorar a la Junta de Govern del CoMB en els aspectes i problemàtiques del col·lectiu de la Secció.

 

Membres de la secció

Art. 3.- Podran ser membres de la Secció tots aquells col·legiats que així ho manifestin dins dels 15 anys posteriors a la finalització dels estudis de Llicenciatura o Grau en Medicina i que estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials.

Ateses les singularitats del col·lectiu que pretén agrupar a aquesta Secció, l’afiliació dels col·legiats que siguin metges interns residents podrà realitzar-se automàticament quan en el Col·legi es tingui constància que en un metge concorre aquesta condició.

Es deixarà de ser membre de la Secció quan es complexin 40 anys i/o 15 anys des de la finalització dels estudis de Llicenciatura o Grau en Medicina.

 

Òrgans de Govern

Art.4.- Els seus òrgans de govern seran l’Assemblea General i la Junta Directiva.

4.1.- Assemblea General

Els components de l’Assemblea General seran tots els membres de la Secció.

La convocatòria d’Assemblea General Ordinària es farà una vegada l’any per tractar tots els temes que proposi la Junta Directiva i els que siguin presentats per escrit pel 10% dels membres de la Secció.

Les Assemblees Generals Extraordinàries se celebraran a proposta de la Junta o d’un 10% dels membres de la Secció.

Les convocatòries, on constarà l’Ordre del dia, es remetran amb deu dies d’anticipació com a mínim.

Els acords es prendran per majoria simple i seran executius d’haver-hi un 40% dels membres en primera convocatòria i un 25% en segona.

Podran assistir a les Assemblees, amb veu i sense vot, aquells estudiants de medicina que constin inscrits com a Estudiants CoMB.

Els acords de la Secció només vincularan a la Junta de Govern del Col·legi quan hagin estat assumits explícitament per aquesta.

4.2.- Junta Directiva

La Junta Directiva de la Secció serà constituïda per:

  1. Un President
  2. Un Vice-president
  3. Un Secretari
  4. Un Vicesecretari
  5. Un mínim de 5 i un màxim de 10 Vocals

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de les Comissions o Grups de Treball que consideri adients, formulades per membres de la Secció, a fi de coadjuvar en l’assoliment de les finalitats i funcions previstes en l’article 2 d’aquest Reglament.

 

Procediment electiu de la junta

Art.5.-  Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret entre els membres de la Secció.

La convocatòria d’eleccions serà potestat del President i tindrà com a requisits:

a)  Convocatòria escrita i tramesa a tots els membres de la Secció, via telemàtica o postal, amb quinze dies d’anticipació com a mínim a la data dels comicis.

b)  En el repartiment dels càrrecs de la Junta Directiva es procurarà que els metges que estiguin en període MIR siguin majoritaris. Les respectives condicions s’hauran de complir al dia de la celebració de les eleccions.

c)  La presentació prèvia de candidats es considerarà vàlida si arriba al Col·legi com a mínim 48 hores abans de l’elecció.

d)  La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs individuals o també per candidatures completes o parcials.

e)  El sistema d’elecció serà majoritari a cada càrrec, considerats individualment.

f)  La durada del mandat serà de quatre anys, sens perjudici de la potestat del President de convocar eleccions abans d’aquest termini.

g)  La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari podrà ser coberta provisionalment per la Junta de Secció, fins a l’elecció per votació en l’Assemblea, a la primera ocasió en què aquesta es produeixi.

h)  Malgrat que durant el mandat algun membre de la Junta Directiva complís 40 anys i/o quinze anys des de la finalització dels estudis de Llicenciatura o Grau en Medicina, podrà continuar en el càrrec fins a la fi de la durada del mandat.

 

Dissolució de la secció

Art. 6.-  La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda l’Assemblea General Extraordinària convocada amb aquest fi.

 

Modificació del reglament

Art. 7.-Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de canvi és aprovada en Assemblea General Extraordinària, convocada amb aquest fi per ésser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta de Govern del Col·legi, a fi i efecte que aquesta procedeixi a la seva tramitació, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona.

 

Diligència final

Fem constar que el present Reglament conté les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 23 de juliol de 2019.

 

Dr. Francesc Bas Cutrina, President de la Secció de Metges MIR i Metges Joves del CoMB.

Dra. Júlia Sampol Sirvent, Secretària de la Secció de Metges MIR i Metges Joves del CoMB


Actualitza les teves dades al servei d'Ocupació

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web