Estatuts

Reglament de la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves

 

Constitució

Art. 1.- D’acord amb els estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona, i com a òrgan d’agrupament sectorial voluntari dintre del Col·legi per a dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es constitueix la Secció Col·legial de Metges MIR i  Metges Joves.

 

Finalitats i funcions

Art. 2.- La Secció Col·legial de Metges Interns Residents té, com a  finalitat primordial, en l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, la defensa dels interessos dels metges que s’han incorporat recentment a l’exercici de la medicina, bé sigui com a Metge Intern Resident, bé sigui en qualsevol altra modalitat d’exercici professional o activitat formativa, sempre que no hagi transcorregut més de 15 anys de l’obtenció del títol de Llicenciat o Grau en Medicina.

A tal fi, són funcions de la Secció:


a)  Promoure la preparació de les proves d’accés a la formació mèdica especialitzada.

b)  Vetllar per una adequada formació mèdica especialitzada dels metges interns residents, així com estudiar i proposar les mesures més idonees de defensa dels problemes plantejats en les relacions laborals dels metges interns residents.

c)  Vetllar per una millor definició legal dels drets i obligacions dels metges interns residents.

d)  Promoure i desenvolupar la coordinació entre el  col·lectiu que pertany a la secció i establir vies d’informació entre aquest col·lectiu i els d’organismes professionals i sanitaris.

e) Facilitar informació sobre beques, cursos de post-grau i sortides professionals, així com promoure activitats socials per dinamitzar la interrelació dels companys.

f)   Vetllar perquè  l’accés a l’exercici professional posterior al període formatiu  sigui justament remunerat i amb un marc laboral adequat a la legalitat.

g)  Assessorar a la Junta de Govern del Col·legi en els aspectes i problemàtiques del col·lectiu de la secció.

 

Membres de la secció

Art. 3.- Podran ser membres de la secció tots aquells col·legiats que així ho manifestin dins dels 15 anys posteriors a la finalització dels estudis de Llicenciat o Grau en Medicina i estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials.

Ateses les singularitats del col·lectiu que pretén agrupar a aquesta Secció, la afiliació dels que siguin metges interns residents, podrà realitzar- automàticament quan en el Col·legi es tingui constància de que en un metge concorre aquella condició.

Es deixarà de ser membre de la Secció quan es complexin 40 anys i/o 15 anys des de la finalització dels estudis de Llicenciat o Grau en Medicina.

 

Òrgans de Govern

Art.4.- Els seus òrgans de govern seran l’Assemblea General i la Junta Directiva.

4.1.- Assemblea General

Els components de l’Assemblea General seran tots els membres de la Secció.

La convocatòria d’Assemblea General Ordinària es farà una vegada l’any per tractar tots els temes que proposi la Junta Directiva i els que siguin presentats per escrit  pel 10% dels membres de la Secció.

Les Assemblees Extraordinàries es celebraran a proposta de la Junta o d’un 10% dels membres de la Secció.

Les convocatòries on constarà l’Ordre del dia, es remetran amb deu dies d’anticipació com a mínim.

Els acords es prendran per majoria simple i seran executius d’haver-hi un 40 % dels membres en primera convocatòria i un 25% en segona.

Podran assistir a les assemblees, amb veu i sense vot, aquells estudiants de medicina que constin inscrits com a Estudiants COMB.

Els acords de la Secció només vincularan a la Junta Directiva del Col·legi quan hagin estat assumits explícitament per aquesta.

4.2.- Junta Directiva

La Junta Directiva de la Secció serà constituïda per:

  1. Un President
  2. Un Vice-president
  3. Un Secretari
  4. Un Tresorer
  5. Un mínim de 5 i un màxim de 10 Vocals

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de les Comissions o grups de treball que consideri adients, formulades per membres de la Secció, a fi de coadjuvar en l’assoliment de les finalitats i funcions previstes en l’article 2 d’aquest Reglament.

 

Procediment electiu de la junta

Art.5.-  Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret entre els membres de la secció.

La convocatòria d’eleccions tindrà com a requisits:

a)  Convocatòria escrita i tramesa amb quinze dies d’anticipació com a mínim a la data dels comicis.

b)  Podran ser elegibles els membres afiliats a la Secció que portin al menys dos mesos d’antiguitat a la mateixa; aquests dos mesos ho són al dia de les eleccions.

c)  En el repartiment dels càrrecs de la Junta Directiva es procurarà que els metges que estiguin en període MIR siguin majoritaris. Les respectives condicions s’hauran de complir al dia de la celebració de les eleccions.

d)  La presentació prèvia de candidats que es considerarà vàlida si arriba al Col·legi com a mínim 48 hores abans de l’elecció.

e)  La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs individuals o també per candidatures completes o parcials.

f)  El sistema d’elecció serà majoritari a cada càrrec, considerats individualment.

g)  La durada del mandat serà de quatre anys.

h)  La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini Reglamentari podrà ser coberta provisionalment per la Junta  de Secció, fins a l’elecció per votació en l’Assemblea, a la primera ocasió en què aquesta es produeixi.

i)   Malgrat que durant el mandat, algun membre de la Junta Directiva complís 40 anys i/o quinze anys des de la finalització dels estudis de Llicenciat o Grau en Medicina, podrà continuar en el càrrec fins a la fi de la durada del mandat.

 

Règim econòmic

Art. 6.- Per complir aquestes activitats, la Secció preveu unes despeses que pensen sufragar, en part per l’assignació del Col·legi i, complementàriament, per l’aportació dels seus membres a la mateixa, amb la quantitat i periodicitat que determini l’Assemblea dels metges associats a l’esmentada Secció, prèvia aprovació de la Junta de Govern del Col·legi.

 

Dissolució de la secció

Art. 7.-  La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda l’Assemblea Extraordinària convocada amb aquest fi.

 

Modificació del reglament

Art. 8.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària, convocada amb aquest fi per ésser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta  Directiva del Col·legi, a fi i efecte que aquesta procedeixi a la seva tramitació, de conformitat amb el que preveuen els  Estatuts de Col·legis de Metges de Barcelona.

 


Actualitza les teves dades al servei d'Ocupació

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web