Assemblea General

En aquest apartat es publiquen les convocatòries i ordres del dia de l'Assemblea General d'aquesta secció.

Convocatòria d'Assemblea General i d'Eleccions a la Junta Directiva

Dia: Dissabte 2 de març de 2019

Lloc: Sala d'Actes de CoMB

Hora: 12.30h (1a convocatòria) i 13.00h (2a convocatòria)

Ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior.
 • Presentació i aprovació de la comptabilitat.
 • Informe de la presidència.
 • Torn obert de paraules. Presentació a càrrec de les candidatures proclamades per a les eleccions de la Junta Directiva de la Secció.

Les eleccions a la Junta Directiva se celebraran el dia 2 de març de 2019 a continuació de l'Assemblea General. Està previst l'inici de les votacions a les 13:30h, finalitzant una hora després. Les condicions d'aquest procés electiu són les que figuren al reglament de la Secció i que es reprodueixen a continuació:

Procediment electiu de la Junta

Article 8.- Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret entre els membres de la Secció. La convocatòria d'eleccions tindrà com a requisits:

 • Convocatòria escrita i tramesa amb quinze dies d'antelació com a mínim a la data dels comicis.
 • Podran ser candidats i electors els membres afiliats a la Secció que portin almenys dos mesos d'antiguitat a la data de convocatòria de les eleccions.
 • Presentació prèvia de candidats: es considerarà vàlida la que arribi al Col·legi 48 hores, com a mínim, abans de la data prevista per a la celebració de les votacions
 • La presentació de candidats es podrà ser individual, o en forma de candidatura completa. En el supòsit d'existir vàries candidatures només serà possible formar part d'una d'elles.
 • Cada candidatura podrà nomenar un representant a la Mesa Electoral que necessàriament haurà de ser membre de la secció.
 • El sistema d'elecció serà majoritari a cada càrrec, individualment considerat.
 • Convocades les eleccions, en un termini màxim de deu dies hàbils previs a la convocatòria, s'elegirà la Mesa electoral, encarregada de l'organització, control i garantia de les Eleccions. La Mesa Electoral serà la encarregada de resoldre les reclamacions que es presentin, relatives al procés electoral. La Mesa Electoral estarà formada per aquells treballadors del Col·legi que designi la Junta de Govern.
 • La durada del mandat serà de quatre anys, i no es podrà ser reelegit pel mateix càrrec més de dos mandats consecutius.
 • La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari, la Junta Directiva de la Secció, podrà cobrir-la provisionalment fins a l'elecció per votació a l'Assemblea, a la primera ocasió que aquesta es reuneixi.

Notes

 • Per ser elector o candidat caldrà haver-se afiliat a la Secció abans del 15/12/2018.
 • El termini de presentació de candidatures acaba el 28/2/2019 (inclòs).
 • A l'Assemblea, el vot es pot delegar a un altre membre de la secció amb el límit de dos delegacions per membre assistent (Art. 7.1.3).
 • A les Eleccions a la Junta Directiva el vot és personal i no es pot delegar.

 

Envia'ns la teva consulta

Fes-te membre de la secció

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web