Acreditació

Acreditació del professional

La Junta de Govern del COMB, en el marc dels diplomes acreditatius de capacitació (DIACAP) del COMB, va creure necessari acreditar els metges que es dediquen a la medicina estètica i cosmètica com a reconeixement professional per haver superat la puntuació mínima del barem preestablert.

Aquest barem consta de sis apartats ben diferenciats d'acord amb el sistema acreditatiu de tots els DIACAPs: formació bàsica en medicina estètica (universitària), formació continuada, experiència laboral, docència, publicacions i altres.

Els metges que assoleixin la puntuació mínima del barem en medicina cosmètica i estètica reben un diploma expedit pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i són registrats com a tals en el mateix Col·legi.

Per obtenir aquest diploma, els metges han de seguir les instruccions de l'OTA que s'expliquen en els requisits, emplenar el formulari i adjuntar les fotocòpies dels mèrits que esmenten els professionals (veure més endavant l'apartat: "Com s'obté?").

Tot això es fa arribar a l'OTA (Oficina Tècnica d'Acreditació) del COMB, Passeig de la Bonanova, 47 - 08017 Barcelona, tel. 93 567 88 88 extensió 1135, adreça electrònica: , que és el departament responsable del procés administratiu i tècnic del sistema d'acreditació.


Com s'obté?

Diplomes d'Acreditació (Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries - LOPS)

Tot apunta que 2015 serà l'any en què, finalment, serà aprovat el Reial Decret de Diplomes d'Acreditació i Acreditació Avançada, que preveu l'article 36 de la LOPS.

Aquests Diplomes hauran de certificar el nivell de formació assolit per un professional en una àrea funcional específica d'una determinada professió o especialitat, en funció de les activitats de formació continuada acreditada desenvolupades per l'interessat en l'àrea funcional corresponent, en el nostre cas en l'àmbit de la Medicina Estètica.

Acreditació del Centre Mèdic

La seva regulació i conseqüent acreditació va quedar establerta pel Reial Decret 1277/2003, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

Queden perfectament definits els tipus de Centres Sanitaris, i de forma específica els proveïdors d'assistència sanitària sense internament: centres sanitaris en els quals es presten serveis de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació per professionals sanitaris a pacients que no necessiten ingrés.

L'autorització sanitària de funcionament és la que faculta als centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats, de qualsevol classe i naturalesa, per realitzar la seva activitat, i s'exigirà amb caràcter preceptiu per les comunitats autònomes de manera prèvia a l'inici d'aquesta. L'autorització de funcionament serà concedida per a cada establiment i per a cada centre sanitari, així com per a cada un dels serveis que constitueixen la seva oferta assistencial, havent de ser renovada, si s'escau, amb la periodicitat que determini cada comunitat autònoma.

Aefectes del gener de 2003 la Direcció General de Recursos Sanitaris del llavors Departament de Sanitat i Seguretat Social, prèvia consulta de diferents agents socials i professionals, entre ells aquesta Secció Col·legial, va establir els 'Requisits mínims que han de complir els centres que realitzen activitats relacionades amb la medicina estètica' que, sense arribar en cap moment al rang normatiu, ha servit de base per a l'autorització dels centres específics a Catalunya.

Per a més informació:

Acreditació Europea d'excel·lència en medicina cosmètica, estètica i de l'envelliment fisiològic

 

Envia'ns la teva consulta

Fes-te membre de la secció

 

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web