Programa de Govern 2018-2022

El programa de govern de l'actual Junta de Govern del CoMB es fonamenta en el professionalisme, en l'orgull de pertànyer a la professió mèdica, en els seus valors i en la defensa dels interessos dels ciutadans i dels professionals. Els grans eixos d'actuació són la promoció del lideratge dels professionals i de la seva participació activa en els òrgans de govern i de decisió; la lluita contra la precarietat i per la millora de les condicions laborals dels professionals; el repte de la conciliació; l'abordatge del relleu generacional de la professió i l'acompanyament i el suport als companys en situació de vulnerabilitat i als seus familiars.

Aquest programa s'ha elaborat amb la participació de nombrosos metges i metgesses del CoMB, que hi han fet les seves aportacions i suggeriments. A tots ells, moltes gràcies.

Els valors del professionalisme, el nostre principi fonamental

Valors de la professió

1 Ens comprometem amb la integritat i amb un millor ús del coneixement mèdic, amb l'acompanyament de les persones, especialment davant del sofriment; amb la millora permanent de l'exercici professional i la seguretat clínica, amb l'optimització dels recursos, l'estímul i el reconeixement a l'excel·lència professional; amb el treball en equip, el respecte professional i la col·laboració amb tota la resta de professionals de la salut i institucions sanitàries. Tot això amb l'objectiu d'acompanyar els pacients; de promoure i restablir la salut; prevenir i protegir de la malaltia i mantenir i millorar el benestar dels ciutadans.

2 Impulsarem el desenvolupament del nou contracte social de la nostra professió, derivat del 3r Congrés de la Professió Mèdica, amb els ciutadans als quuals servim i ens devem, en què la transparència i el retiment de comptes són elements clau.

Independència

3 Mantindrem i defensarem el model d'organització que garanteixi un Col·legi independent d'interessos de partits polítics, econòmics, financers o de qualsevol altre tipus.

Transparència

4 El CoMB seguirà essent transparent en la seva gestió, amb consideració i declaració explícita de potencials conflictes d'interessos, amb auditoria de totes les seves activitats econòmiques i retiment de comptes a l'Assemblea de Compromissaris.

Representativitat

5 El Col·legi serà representatiu de tots els professionals, sectors i formes d'exercici de la professió, tot defensant sempre la bona praxi, la qualitat i seguretat de la pràctica mèdica i el prestigi professional.

6 Defensem un CoMB sòlid, amb una professió cohesionada: un CoMB professional i de tothom.

El CoMB davant de l'Administració pública i les organitzacions sanitàries

7 Defensarem els interessos professionals legítims dels metges i metgesses davant de l'administració pública i de totes les organitzacions sanitàries.

8 Col·laborarem amb la representació sindical dels metges, especialment amb Metges de Catalunya, per la millora de les condicions laborals dels professionals, tot defensant un conveni estable i específic per a la professió mèdica en l'àmbit sanitari públic. Prioritzarem aquelles accions que contribueixin a combatre la precarietat laboral i a facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

9 Continuarem defensant els professionals mèdics que treballen en el sector de l'assegurança lliure i els seus interessos.

10 Vetllarem per evitar qualsevol excés de posició dominant al sector de l'assegurança lliure, així com que es prenguin determinades decisions sense coneixement dels facultatius per part de les companyies asseguradores.

Lideratge professional i suport a l'emprenedoria

11 Farem tots els esforços necessaris perquè els professionals assoleixin nivells més elevats d'autonomia, tot promovent la introducció dels canvis necessaris en les organitzacions assistencials i facilitant als metges els instruments adequats per a l'exercici del lideratge.

12 Treballarem perquè els professionals mèdics participin activament en l'elecció dels càrrecs directius assistencials i en el govern de les institucions sanitàries, afavorint la gestió clínica i el lideratge dels professionals, amb criteris de transparència, ètica, retiment de comptes i voluntat de servei als ciutadans.

13 Contribuirem a l'elaboració d'un codi de bon govern per a les institucions sanitàries.

14 Donarem suport a la recerca, l'emprenedoria i la innovació professional, així com als professionals que apostin per projectes dins d'aquests àmbits.

Prestigi de la institució i apropament del CoMB als col·legiats i a la societat

Prestigi institucional

15 Mantindrem i millorarem el prestigi del CoMB com a referent de la nostra societat, assolit amb la feina de molts metges i metgesses al llarg dels anys.

16 El CoMB enfortirà el paper dels professionals mèdics i de la mateixa institució davant dels Departaments de Salut, de Treball i d'Afers Socials i Famílies, així com de les diferents administracions públiques, oferint sempre coneixement, participació, lideratge i assessorament tècnic en aquells projectes que ho requereixin.

17 Continuarem organitzant activitats col·legials de reconeixement professional i social, com són els Premis a l'Excel·lència.

El CoMB més aprop

18 Serem encara més presents als llocs de treball dels metges i metgesses de tot el territori per escoltar les seves demandes i preocupacions, i per explicar la feina que fa el CoMB i els resultats obtinguts.

19 Modernitzarem l'estructura administrativa del CoMB per agilitzar-ne els serveis i potenciarem les gestions online i l'atenció personalitzada per tal d'avançar-nos a les necessitats dels col·legiats.

20 Desenvoluparem les Seccions Professionals com a element bàsic de participació i d'assessorament a la Junta i les dotarem d'un reglament de funcionament comú.

21 Reforçarem tots els àmbits de la participació col·legial, especialment al territori, a través de les Juntes Comarcals.

22 Promourem l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (web, correu electrònic, apps, xarxes socials, etc.) del CoMB. Posarem en funcionament el canal CoMB Metges x tu, adreçat a la societat i als professionals.

23 Incrementarem la presència pública del CoMB, com a referent social i d'especialistes en salut.

24 Actualitzarem els sistemes de participació i consultes col·legials.

Suport als professionals i familiars que ho necessitin i promoció de la salut i el benestar

25 Prioritzarem les accions adreçades als professionals en situació de vulnerabilitat, especialment els metges i metgesses en atur o en condicions de treball precari.

26 Potenciarem el Programa de Protecció Social per assegurar el benestar dels metges i metgesses que així ho requereixin i de les seves famílies.

27 Potenciarem el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), un programa d'èxit reconegut internacionalment, adreçat a l'assistència sanitària i a la recuperació dels metges i metgesses amb problemes específics de salut, en col·laboració estreta amb la Fundació Galatea. Aquest programa és alhora una eina de suport a la funció del CoMB de garantir la bona praxi.

28 Consolidarem i potenciarem l'actual model empresarial del CoMB, per tal que el Grup Med continuï oferint serveis de qualitat als col·legiats, alhora que asseguri la generació i dotació de més recursos econòmics per al CoMB que permetin el manteniment d'unes quotes col·legials ajustades i la independència econòmica i financera del Col·legi.

29 Potenciarem les activitats esportives per a metges com a eina per a la millora de la salut i potenciarem també les activitats musicals (orquestra, coral i Mediconcert) com a eina per a la millora de l'equilibri psicoemocional i instrument per obtenir aportacions a les activitats solidàries i de cooperació.

Un exercici de la professió més ètic i més segur

30 Reforçarem el servei col·legial d'orientació davant de problemes específics amb transcendència professional i/o social, mitjançant la participació activa de la Comissió de Deontologia i d'altres grups d'experts.

31 Reforçarem les activitats preventives i formatives per promoure una praxi de qualitat i amb el nivell d'excel·lència més alt possible.

32 Donarem suport als metges i metgesses per assolir un exercici professional el més segur possible.

33 Potenciarem el Programa contra les agressions a metges i metgesses, creant alhora un Observatori específic per analitzar continuadament l'evolució d'aquest problema i les possibles mesures per prevenir-lo.

34 Afavorirem el tracte respectuós entre els professionals, amb especial èmfasi en la prevenció de qualsevol actitud o conducta discriminatòria. Volem que l'activitat professional mèdica integri la perspectiva de gènere com un element identificador més de la nostra professió, amb la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits professionals i de representació, l'ús no sexista del llenguatge i l'establiment d'una política de prevenció i eradicació de la violència de gènere.

35 Defensarem l'actual model de Responsabilitat Civil Professional i la pòlissa dels professionals amb el sistema sanitari, tot un referent internacional, que garanteix la millora de la cobertura i de les primes.

Especial consideració als metges i metgesses sènior

36 Potenciarem la Secció de Metges Sèniors del CoMB, per tal que professionals amb experiència (que poden continuar estant actius laboralment o no) s'incorporin de manera plena a les activitats del CoMB.

37 Donarem suport a les Associacions de Metges Jubilats dels hospitals de Barcelona i província, que actuen entre dues institucions: l'hospital del qual depèn cada associació i el CoMB.

38 Potenciarem els ajuts del CoMB, mitjançant el Programa de Protecció Social (PPS), als metges i metgesses sènior. Aquest Programa és fonamental, no solament en aspectes relacionats amb l'atenció sanitària (el que més els preocupa als metges i metgesses sènior), sinó també en relació amb d'altres problemes (econòmics, familiars, socials) que afecten aquest col·lectiu.

39 Estendrem i potenciarem els Seminaris de preparació a la Jubilació, organitzats pel PPS i la Secció de Metges Sènior.

Especial consideració als metges i les metgesses joves

40 Potenciarem la Secció de Metges MIR i Metges Joves, impulsant la participació activa dels nous col·legiats en aquesta secció.

41 Mantindrem i millorarem les Jornades d'Orientació MIR, en les quals metges i metgesses residents col·legiats del CoMB assessoren en l'elecció d'especialitat als nous residents que acaben de fer l'examen MIR i faciliten la creació de xarxes socials entre ells.

42 Crearem un servei d'orientació sobre la Formació Sanitària Especialitzada o equivalent en altres països de la UE i arreu. Assessorarem també els estudiants que vulguin estudiar Medicina a altres països i els metges que ho necessitin en les seves estades a l'estranger.

43 Mantindrem la bonificació de la quota de col·legiació MIR.

44 Potenciarem l'acte de benvinguda als nous col·legiats i l'atenció específica per a metges i metgesses joves.

45 Seguirem vetllant per la salut dels MIR, organitzant activitats de prevenció i de riscos laborals específiques per a residents i tutors dels MIR.

46 Defensarem especialment les condicions laborals dels MIR i dels professionals joves i treballarem per evitar al màxim la precarietat laboral a l'acabar la formació sanitària especialitzada.

47 Oferirem més i millors serveis d'orientació laboral (Borsa de Treball), amb activitats especifiques per als professionals joves, tant de l'àmbit públic com del privat.

48 Explicarem als estudiants de Medicina dels darrers cursos de les nostres facultats què és el CoMB i què els ofereix i afavorirem la interacció amb el món universitari.

49 Continuarem donant suport als estudiants de Medicina, mitjançant el Carnet d'Estudiant CoMB.

Cooperació internacional i voluntariat

50 El CoMB vol ser un referent i un soci preferent en Programes de Cooperació Internacional, especialment en la formació dels metges i metgesses que es volen dedicar a aquesta activitat.

51 El CoMB treballarà per impulsar i donar a conèixer el concepte de Salut Global entre tots els professionals i promocionarà alhora les pràctiques i activitats que poden contribuir, des del nostre àmbit de treball, a fer que el nostre planeta sigui sostenible.

52 Potenciarem el desenvolupament de la solidaritat entre els professionals de la medicina per vetllar pel benestar de tota la professió mitjançant el Programa Metges x Metges.

53 Crearem un banc d'hores de professionals que ajudin a altres professionals en situacions d'emergències o catàstrofes en qualsevol lloc del món.

El CoMB, la societat i el sistema sanitari

Defensa i millora continuada del Sistema Sanitari Català

54 El CoMB defensa i defensarà el model sanitari català, un model públic, universal i equitatiu, de qualitat i amb diversitat de proveïdors, tant públics, com privats, del tercer sector i d'empreses d'economia social. Cal posar en valor que el sistema sanitari català està centrat en la persona, en els seus drets i la seva dignitat, com un eix bàsic de funcionament. Els metges i metgesses que treballen a Catalunya estan majoritàriament compromesos amb aquest model sanitari i, gràcies a això, ha estat possible mantenir la qualitat i l'eficiència del sistema en els anys de crisi econòmica que hem patit.

55 El finançament del sistema sanitari és actualment deficient i insuficient. El CoMB insistirà i treballarà per tal de millorar-lo substancialment i així assegurar la seva sostenibilitat i viabilitat, amb criteris ètics i de qualitat.

56 Els eixos prioritaris de les accions del CoMB en relació amb la millora del finançament seran l'assistència personalitzada, la millora de l'accessibilitat als serveis, la recuperació i millora dels salaris dels metges i metgesses i la fi de la precarietat laboral, el desenvolupament professional, la renovació de la tecnologia i els equipaments i les inversions en infraestructures sanitàries.

57 El CoMB treballarà perquè puguem tenir i mantenir un sistema sanitari públic amb una atenció primària prestigiada, amb més recursos i amb capacitat real de compra de serveis, que treballi de manera bidireccional i coordinada amb tots els serveis sanitaris i sociosanitaris.

58 La pressió i la sobrecàrrega assistencial són un element de desencís i de burnout per als professionals. Les accions del CoMB aniran adreçades a valorar i prestigiar l'acte mèdic i a evitar que es banalitzi l'assistència. El CoMB treballarà perquè l'Administració sanitària dimensioni adequadament els dispositius assistencials i pugui adaptar l'oferta assistencial a les possibilitats reals i no a una situació de demanda infinita, la qual és insostenible.

Demografia mèdica: Observatori de la Professió

59 Crearem un Observatori de la Professió Mèdica com a eina bàsica per a la planificació, que ajudi a analitzar les necessitats i les variables que poden influir en aspectes cabdals de la demografia sanitària els propers anys: jubilacions, feminització, condicions laborals, conciliació, immigració i emigració, competències professionals, etc.

Acreditació mèdica

60 Definirem i consensuarem un model per a l'acreditació professional, com a instrument de desenvolupament i garantia professional i social.

61 Treballarem en la definició d'una acreditació de despatxos i consultes privades.

62 Potenciarem el servei d'acreditació de la Formació Mèdica Continuada. Vetllarem pel manteniment de la qualitat i prestigi del segell WMA (Web Mèdic Acreditat) del CoMB com a garant de la informació i continguts oferts en pàgines webs de salut.

Relacions i col·laboracions amb altres organitzacions

63 Promourem sinèrgies amb les societats científiques com a referents que són del coneixement científic. Treballarem amb les societats científiques per vigilar i denunciar l'ús i la publicitat fraudulenta de tècniques o productes "miraculosos" que no es poden considerar bona praxi mèdica.

64 Revisarem i actualitzarem, si s'escau, les actuals relacions amb les organitzacions locals i internacionals acadèmiques, científiques i professionals.

65 Establirem un marc de diàleg estable amb les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut, d'acord amb les conclusions del 3r Congrés de la Professió Mèdica, per tal d'adequar i coordinar els plans d'estudis de grau i postgrau en Medicina amb les noves competències i valors professionals que la societat i la professió ens demana.

La Formació Mèdica Continuada com a eina clau per al desenvolupament

66 La formació dels professionals és prioritària. Oferirem des del CoMB formació adaptada i orientada als reptes actuals i del metge del futur. Revisarem les noves necessitats professionals i hi adequarem l'oferta de formació i desenvolupament actual del Centre d'Estudis Col·legials (CEC), adaptant el format dels cursos i tallers a les necessitats reals per afavorir-ne la participació. Impulsarem l'Escola de Formació Continuada i de lideratge clínic. Promourem la utilització de noves tecnologies per facilitar-hi l'accés dels professionals, tenint en compte el temps personal i el territori.

67 Defensarem la qualitat i adequació dels programes de Formació Sanitària Especialitzada, especialment tenint en compte la possible implantació de la troncalitat en el sistema MIR, ajudant també al desenvolupament de les Àrees de Capacitació Específica (ACE).

68 Donarem suport a la professionalització i el reconeixement dels tutors de residents com a eina bàsica per garantir la formació dels metges i metgesses residents. Treballarem amb les unitats docents i l'Administració perquè els metges joves puguin acreditar-se en els perfils clínic, docent i investigador, com a tutors docents de la seva especialitat.

Programa de Govern 2018-2022

Consulta el Programa de Govern

Envia la teva consulta al President

Pots comunicar-te directament amb el Dr. Padrós enviant-li personalment un missatge:Per oferir una millor resposta recorda incloure les teves dades i una adreça postal. Gràcies!

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web