JOSEP ARIMANY-MANSO | Director de l'Àrea de Praxi

El reforçament de la lluita contra les agressions als metges

L'experiència de la Unitat Integral de Prevenció de la Violència contra el Metge (UIVCM) durant l'any 2018 ha evidenciat que la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el 2016 ha reforçat la lluita contra les agressions al personal sanitari respecte a determinats delictes, però també l'ha debilitat quant a les conductes agressives de caràcter lleu (les més nombroses), pel fet d'haver despenalitzat infraccions com la falta de respecte o de consideració envers el personal de l'Administració Pública. Per això, per tal de vetllar perquè els professionals sanitaris puguin prestar els seus serveis en condicions de seguretat i dins d'un marc de convivència pacífica i de mutu respecte, cal que les autoritats sanitàries de Catalunya impulsin una llei administrativa on es recullin els drets i els deures dels usuaris, així com també les sancions corresponents en cas d'incompliment.

La UIVC ha tramitat el 2018 un total de 81 expedients per agressions a metges, 55 dels quals han estat comunicats aquest mateix any i 26 deriven d'anys anteriors. D'aquests 55, 8 eren amb agressió física sense danys ni lesions greus. S'han fet 35 assistències a col·legiats per compareixença al Jutjat i s'ha exercit l'acusació particular en 16 judicis.
COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM