JOSEP ARIMANY-MANSO | Director del Servei de Responsabilitat Professional. Director de l'Àrea de Praxi

El model català de responsabilitat professional mèdica, capdavanter a Europa


Amb més de 26.300 assegurats ha esdevingut un model de referència entre el col·lectiu sanitari

Signants del conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el CoMB i Sham per a la creació de la primera Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal.

El Servei de Responsabilitat Professional (SRP) del CCMC, adscrit a l'Àrea de Praxi del CoMB, s'encarrega, des de l'any 1986, de gestionar les reclamacions que s'interposen contra els facultatius assegurats a través de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat professional.

La companyia asseguradora delega en l'SRP la gestió, la tramitació i la defensa de totes les reclamacions, La qual cosa permet oferir als col·legiats un tracte personalitzat i directe per part de personal altament especialitzat. El model català de responsabilitat civil professional mèdica és únic i capdavanter a Europa i, amb més de 26.300 assegurats, ha esdevingut un model de cobertura i gestió de la responsabilitat civil sanitària de referència entre el col·lectiu sanitari.

La continuïtat d'aquest model va quedar garantida fins al 2021 amb l'adjudicació, el juliol del 2017, mitjançant concurs públic CatSalut-CCMC, de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional a Sham (Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles), mútua d'assegurances especialista en l'assegurament i gestió de riscos sanitaris.

Durant l'any 2018, el nombre de reclamacions presentades s'ha incrementat respecte al 2017, any especialment baix quant a sinistres, i s'ha situat en xifres similars a les dels anys anteriors (Figura 1). Les reclamacions extrajudicials, un 68 % del total, es consoliden com el tipus més freqüent de reclamació durant l'any 2018, i només se n'han judicialitzat un 20 %. Continua així la tendència iniciada l'any 2008 de disminució dels litigis judicials, sobretot de les denúncies penals, fet que és positiu per als facultatius atès que només una condemna en l'àmbit penal pot comportar la inhabilitació professional (Figura 2).

Un dels principals objectius de l'SRP és de treballar perquè els pacients, els seus familiars i els seus advocats confiïn en el criteri del servei a l'hora de resoldre les seves reclamacions i així allunyar els facultatius dels jutjats i potenciar la gestió extrajudicial. Cal destacar que continua sent molt baix, especialment en els procediments judicials, el percentatge de casos en què s'estableix que ha existit responsabilitat per part del metge. Durant l'any, el 70 % dels assumptes penals s'han resolt amb arxiu o sentència absolutòria i les condemnes en l'àmbit civil únicament representen un 22 % (Figura 3).

Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal

Per altra banda, el juny de 2018 es va crear la nova Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) i ubicada a la unitat docent de l'Hospital Vall d'Hebron i a la seu del CoMB. L'objectiu principal de la càtedra és promoure quatre pilars bàsics en relació amb la responsabilitat professional mèdica i la medicina legal: la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la projecció a escala internacional.

La càtedra neix de la sinèrgia dels sectors acadèmic, professional i assegurador i representa la culminació del treball i de l'experiència acumulats a l'Àrea de Praxi del CoMB en l'àmbit de la recerca sobre responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica, així com de la cultura de la gestió de riscos sanitaris compartida amb Sham.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM