ANTONIO ROMAN | vocal de la Junta de Govern

Més activitats acreditades i més presència al territori


S'ha incrementat en un 35 % el nombre de jornades acreditades pel Servei d'Acreditació de la Formació Mèdica Continuada i un 20 % de les sessions clíniques hospitalàries

Durant l'any 2018 s'han rebut prop de 2.000 sol·licituds d'acreditació d'activitats de formació continuada, de les quals se n'han acceptat a tràmit i acreditat 1.674, pràcticament les mateixes que l'any 2017 (1.671). El total d'activitats acreditades i realitzades, però, ha crescut exponencialment de les 3.727 de l'any passat a les 6.104 de 2018. Del total, 4.430 han estat edicions successives, és a dir, repeticions d'activitats ja acreditades en la primera edició.

Com a fet destacable, i a diferència d'anys anteriors, s'observa un important creixement del nombre de jornades acreditades (un 35 % més) i la distribució d'aquestes per tot el territori. Cal destacar Andorra i hospitals comarcals més petits com Vielha, Tremp, Montblanc, Valls, Ripoll, etc., a més de l'augment d'un 20 % de les sessions clíniques hospitalàries.

Manual del procediment d'acreditació

S'ha col·laborat amb la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en la redacció i l'actualització d'un manual amb els continguts generals de procediment i valoració qualitativa d'ús per a totes les comunitats autònomes, el qual va ser aprovat pel ple d'aquesta comissió.

Transparència

Així mateix, i com a garant de la transparència del sistema d'orientació i de consulta, tant procedimental com qualitativa, s'ha editat la Guia de suport per a l'acreditació d'activitats de formació continuada del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries. El manual ha tingut una gran acollida entre els usuaris del sistema, ja que inclou exemples model de diferents supòsits.

Seminaris formatius a les demarcacions

Un dels objectius del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per al 2018 era apropar i facilitar els continguts del sistema d'acreditació a tots els professionals, per la qual cosa es van fer seminaris formatius a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, així com unes infografies que s'han penjat al web d'acreditació sobre el procediment administratiu i uns vídeos tutorials de l'accés al programa.

A més de tot això, i amb l'objectiu d'adaptar el sistema d'acreditació a les noves modalitats d'aprenentatge, el Ple del Consell va aprovar, el novembre, l'acreditació dels grups de treball i comissions institucionals que s'implantarà aquest 2019.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM