En defensa del dret a l'assistència sanitària universal

 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer públic, el mes de març, un posicionament per expressar el seu desacord davant la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern de l'Estat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

El CCMC ha manifestat en moltes ocasions el seu compromís amb el dret de les persones a la protecció de la salut i amb l'assistència sanitària pública de caràcter universal. Per tant, tenint en compte aquesta responsabilitat i el compromís amb els valors que fonamenten el sistema sanitari públic, el CCMC observa amb preocupació qualsevol mesura que vulneri aquests valors i alhora pugui malmetre la qualitat assistencial.

No es poden concebre els objectius de la sanitat pública de promoció de la salut col·lectiva i de vigilància i prevenció dels problemes de salut sense la integració i l'atenció dels col·lectius més vulnerables, que alhora són els que tenen un risc més alt d'emmalaltir. En conseqüència, els metges de Catalunya donaran suport a les propostes i iniciatives que tinguin com a objectiu preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària al nostre país i defensar els valors en què es fonamenta.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM